Кметът на Исперих издаде нова заповед за временни противоепидемични мерки на територията на община Исперих

С нова заповед на кметът на Исперих – Белгин Шукри се въвеждат временни противоепидемични мерки на територията на община Исперих.

Ето и пълния текст на заповедта, публикуван без редакторска намеса: 

YouTube

З А П О В Е Д
№ 480/26.06.2020 г.

На основание чл.44, ал.1 т.1 във връзка с ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, чл. 65, ал. 1, т. 3 от Закона за защита при бедствия, чл. 63,  ал. 4 и ал. 5 във връзка с ал. 1, ал. 6 и ал. 9 от Закона за здравето, Решение №378 от 12 Юни 2020 година за удължаване срока на обявената с Решение №325 на Министерски съвет от 14.Май 2020 година извънредна епидемична обстановка и в изпълнение на Заповед №РД-01-354/22.06.2020г. и като взех предвид Решение на Общински кризисен щаб, прието на проведено заседание на 25.06.2020,  предвид усложняващата се епидемична обстановка, ръста на заразените с COVID-19 на територията на Община Исперих и с цел ограничаване  разпространение на заразата

НАРЕЖДАМ:

            I. Въвеждам следните временни противоепидемични мерки на територията на община Исперих, считано от 26.06.2020г. до 15.07.2020г.

            1. Всички лица, които се намират в закрити обществени места (лечебни заведения, аптеки, търговски обекти, и др.) са длъжни да носят защитна маска за еднократна или многократна употреба или друго предпазно средство, покриващо носа и устата, в т.ч. кърпа, шал, шлем и др. Изключение от задължението за носене на защитни маски или друго предпазно средство, покриващо носа и устата, в т.ч. кърпа, шал, шлем и др. се допуска за клиентите в местата за хранене и питейните заведения.

            2. Да се спазва задължителна физическа дистанция най-малко 1.5 метра между лицата на всички открити и закрити обществени места.

            3. Всички работодатели и собственици на търговски обекти да организират и контролират строго спазването на противоепидемичните мерки – алгоритъма на дезинфекция, осигуряване на дезинфектанти за ръце и задължителното им ползване, носенето на защитни предпазни маски и осигуряването на задължителна физическа дистанция в съответните обекти.

            II. На територията на селата Вазово, Китанчево, Подайва, Къпиновци, Бърдоква: Не се допуска събиране на повече от двама души в открити и закрити обществени места. При посещение на закрити обществени обекти задължително се носи маска. Забранява се провеждането на всякакви организирани събития, в т.ч. семейни тържества на открито и закрито.

            III. Преустановявам дейността на детска градина „Кокиче“ с. Вазово, детска градина „Щастливо детство“ с. Китанчево и детска градина „Радост“ с. Подайва, считано от 26.06.2020г. до 15.07.2020 година.

            Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Аксел Кючюк – заместник кмет на община Исперих.

            Заповедта да се изпрати на РУ „Полиция“ – гр. Исперих за сведение и изпълнение с цел оказване на контрол по изпълнението, както и на кметовете на кметствата с. Вазово, с. Китанчево, с. Подайва, с. Къпиновци, с. Бърдоква .

            Настоящата заповед да се връчи на Директорите на посочените детски градини.

            Настоящата заповед да се публикува на интернет страницата на община Исперих.

инж. БЕЛГИН ШУКРИ /П/
Кмет на Община Исперих

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

dm petroleum

Върни се горе