От днес влиза в сила законът за социалните услуги

Законът за социалните услуги е приет от 44-то Народно събрание на 7 март 2019 г. след дълъг консултативен процес, целящ да осигури участието на всички заинтересовани страни. Законът е базиран на изцяло нова философия и е важна част от реформите в социалната сфера.

Основните цели на закона са гарантирана на равен достъп до социални услуги, на тяхното качество и ефективност, правото на подкрепа за живот в домашна среда и в общността, прилагане на интегриран подход и междусекторно взаимодействие и насърчаване на публично-частното партньорство.

За осъществяване на контрол и мониторинг на предоставянето на социалните услуги ще се създаде изпълнителна Агенция за качеството на социалните услуги към министъра на труда и социалната политика.

Общината като доставчик на социални услуги отговарят за предоставянето на социалните услуги, финансирани от държавния и общинския бюджет чрез:

1. самостоятелно организиране и изпълнение на всички дейности, свързани с прякото предоставяне на социалните услуги;
2. специално създадени от общината за предоставянето на социалните услуги юридически лица;
3. възлагане на предоставянето на социалните услуги на частни доставчици на социални услуги.

Лиценз за предоставянето на социални услуги се издава от изпълнителния директор на Агенцията за качеството на социалните услуги.

В 3-месечен срок от влизането в сила на закона MС приема:

  • правилник за прилагане на закона;
  • наредбата за планирането на социалните услуги;
  • наредбата за качеството на социалните услуги;
  • наредбата за стандартите за заплащане на труда на служителите, осъществяващи дейности по предоставяне на социални услуги, които се финансират от държавния бюджет;
  • устройствения правилник на Агенцията за качеството на социалните услуги;
  • тарифата за таксите за издаване и подновяване на лиценз за предоставяне на социални услуги;
  • изменения и допълнения в правилниците за прилагане на Закона за социално подпомагане и на Закона за закрила на детето и в устройствените правилници на Държавната агенция за закрила на детето и на Агенцията за социално подпомагане.

В 6-месечен срок от влизането в сила на закона министърът на труда и социалната политика утвърждава:

  • етичен кодекс на служителите, осъществяващи дейности по предоставяне на социални услуги;
  • стандартите за работно натоварване.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]Върни се горе