Първата електронна обществена поръчка на Община Разград – за ремонт на ул. „Странджа“

снимка: Papalin4o Photography

Община Разград обяви първата си електронна обществена поръчка, тя е с предмет „Извършване на СМР на втори участък от инвестиционен проект: Изменение на инвестиционен проект за реконструкция на ул. „Странджа“ и прилежащите й кръстовища в гр. Разград”.

От 13 юни 2020 г. според Закона за обществени поръчки процедурите по провеждане на обществени поръчки за всички над 6700 възложители в страната се извършват чрез Единната национална електронна уеб-базирана платформа Централизирана автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП). Вместо в кашони с документи офертите на кандидатите да участват в обществени поръчки се изпращат онлайн. С дигитализацията на процеса по възлагане на обществени поръчки се повишава прозрачността и лоялната конкуренция. Системата е публично достъпна денонощно и участниците в обществени поръчки могат да подават оферти по всяко време в предварително обявения срок за съответната поръчка. След този срок всеки участник трябва да декриптира офертата с ключ за декриптиране, който е получил вместо входящ номер. По този начин се дава достъп на възложителя до документацията.

YouTube

Кандидатите да участват в първата електронна обществена поръчка на Община Разград имат срок да представят офертите си онлайн до 23,59 ч. на 4 септември, предложенията ще бъдат отворени на 8 септември от 14,00 ч., също онлайн. През сайта на Община Разград, раздел „Профил на купувача” „Обществени поръчки-профил на купувача след 13.06.2020 г.” има достъп до обществените поръчки на Община Разград в ЦАИС ЕОП.

В обществената поръчка „Извършване на СМР на втори участък от инвестиционен проект: Изменение на инвестиционен проект за реконструкция на ул. „Странджа“ и прилежащите й кръстовища в гр. Разград” има предварително зададен срок за изпълнение на строително-ремонтните работи – 50 дни. Прогнозната стойност на обществената поръчка е 319 000 лева без ДДС. В нея са включени изграждане на кръгово кръстовище при ул. „Странджа” и ул. „Дунав”(до магазин „Билла”) и ремонт на 490 метра от ул. „Странджа” – от това кръгово кръстовище до кръстовището с „Априлско въстание”.

Новото кръгово кръстовище – до „Билла” – ще е с външен диаметър на кръга 20 метра и централен остров с диаметър 8 метра.

Основните цели на обществената поръчка са възстановяване и подобряване на транспортно-експлоатационните качества на улицата чрез комплект от мероприятия, които включват: Постигане на технически елементи, отговарящи на НАРЕДБА № РД-02-20-2 от 20.12.2017 г. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортната система на урбанизираните територии. Издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството, обн., ДВ, бр. 7 от 19.02018 г., в сила от 20.02.2018 г., попр., бр. 15 от 16.02.2018 г.; Гарантиране на носимоспособността на настилката; Гарантиране равността на настилката; Ремонт на тротоарите; Гарантиране на ефективното отводняване на улиците; Изграждане на елементи за достъпна среда в съответствие с Наредба №4 от 1.07.2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда на населението, включително на хора с увреждания.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе