Гюнай Хюсмен внесе в Община Разград инвестиционния проект за реставрацията на джамия „Ибрахим паша“

Днес, 01 септември 2020 г., Областният управител на област Разград Гюнай Хюсмен и заместник областните управители Нурие Црънгалова и Евгени Драганов Областният управител Гюнай Хюсмен и неговите заместници внесоха в Община Разград инвестиционния проект за реставрацията на джамия „Ибрахим паша“ за съгласуване и одобряване от главния архитект на общината и за издаване на разрешение за строеж.

На събитието присъстваха кметът на община Разград Денчо Бояджиев, зам. кметът Добрин Добрев и главния архитект на общината Елин Солаков.

YouTube

Инвестиционният проект за консервация, реставрация и адаптация на Ибрахим паша джамия в град Разград беше разработен от фирма „Стройкомерс ТТ“ ЕООД – Търговище в рамките на договор за изпълнение на обществената поръчка на стойност 1 979 030 лв. без ДДС с предмет „Инженеринг – проектиране, изпълнение на строително-монтажни работи и упражняване на авторски надзор при консервация, реставрация и адаптация на „Ибрахим паша джамия в Разград“.

Джамията „Макбул Ибрахим паша“ в Разград е построена през XVI в. и е паметник на културата с категория „национално значение“. Затова при разработването на проекта са спазени всички изисквания за постигане на автентичен облик на храма.

По заявка на Инвестиционният проект за обект „Консервация, реставрация и адаптация на „Ибрахим паша“ джамия в град Разград,  сграда с идентификатор 61710.505.578.2, УПИ II – за културно административно строителство, площад кв. 303, гр. Разград, община Разград, област Разград“; части: Архитектура с Архитектурно заснемане, Интериор и обзавеждане; Конструктивна; Технология за КРР; Програма за реставрация на художествени ценности; Информационна осигуреност и графичен дизайн; ОВК; Електрическа; ВиК; Геодезическа; Паркоустройство и благоустройство; Пожарна безопасност; ПЗБ И ПУСО; фаза: технически проект“ беше съгласуван с Националния институт за недвижимо културно наследство, като на 18.08.2020 г. беше издадено положително становище от Министерството на културата.

Извършено бе и съгласуване на отделните части на проекта със съответните компетентни институции и беше съставен комплексен доклад за оценка на съответствието на инвестиционния проект със съществените изисквания към строежите за строеж „Консервация, реставрация и адаптация на „Ибрахим паша“ джамия в Разград“.       

Областният управител заяви, че днешният ден е особено важен, защото бележи важен етап от няколкогодишните усилия на екипа му, насочени към реставрация на националния паметник на културата. Г-н Хюсмен отново благодари на премиера и на правителството на Република България за подкрепа за реставрация на националния паметник на културата в град Разград – джамия „Ибрахим паша“ и за опазването на културно-историческото наследство в област Разград. Той изрази увереност, че реализацията на проекта ще доведе до увеличаване на туристическия потенциал на региона ни.

Кметът Денчо Бояджиев посочи, че съгласувателната процедура ще бъде извършена максимално бързо и че реализирането на проекта ще допринесе за подобряване визията на централната част на град Разград.

След като бъде издадено разрешение за строеж ще започвнат реставрационните дейности по храма. Срокът за изпълнение на строително-монтажните работи, в съответствие с Линейния график за изпълнение на дейностите от предмета на поръчката, възлиза на 800 календарни дни, считано от датата на подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе