Съветниците в Кубрат заседаваха по важни въпроси

За по-малко от час и тридесет минути Общинският съвет в Кубрат взе решения по 15 докладни записки, като само по една от тях възникнаха няколко въпросителни. Това се случи на днешното редовно заседание на местният парламент, съобщават от пресслужбата на Общината.

Още в началото съветниците упълномощиха кметът Алкин Неби да подпише записи на заповед без протест и без разноски в полза на Държавен фонд „Земеделие” за обезпечаване на авансово плащане в размер на 100% от стойността по административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, сключен между Общината и земеделският фонд за проект за реконструкцията на сградата на общинската администрация с цел подобряването на енергийната й ефективност.

YouTube

Във втората докладна, свързана с приемането на Доклад за изпълнение на Общия устройствен план на община Кубрат, настъпиха някой разногласия и по време на сесията бе взето компромисното решение въпросителните и някой от неточностите да бъдат коригирани, след което Докладът да бъде подложен за дебат, въпреки законовите срокове по приемането му. Съветниците приеха План за интегрирано градско развитие на общината за периода 2021-2027 година, като одобриха и поемането на краткосрочен общински дълг под формата на временен безлихвен заем от централния бюджет за авансово финансиране на окончателно плащане по проект за рехабилитация на пътища в границите на община Сливо поле и община Кубрат.

На сесията бе одобрено прехвърлянето на дълготрайни материални активи от Община Кубрат, като първостепенен разпоредител с бюджет, към Общинското предприятие „Социални услуги, както и към професионалната гимназия в града. На заседанието бе одобрен списъка на средищните училища на територията на общината, както и допускането на паралелки от І-ви до ХІІ-ти клас под минималния брой ученици за учебната 2020/ 2021 година в общинските училища. Бяха гласувани също няколко докладни за продажби на поземлени имоти на собственици на законно построени сгради в гр. Кубрат и с. Мъдрево, както и решения за разпореждане с общинския поземлен фонд. Последната приета докладна бе свързана със заплащането на пътни разходи по изпълнението на държавния бюджет за 2020 г. от Закона за предучилищното и училищно образование.

След изчерпване на дневния ред председателят Хюсеин Юмеров прочете благодарствено писмо от семейството на малката Ива Тончева, на която местният парламент в края на месец юли дари сумата от над 400 лв., тъй като детето е с Детска церебрална парализа (ДЦП). По този повод към местният парламент общинските представители от групата на ГЕРБ депозираха допълнително предложение в подкрепа на 4-годишната Ива от Кубрат.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]



viber

Върни се горе