Кметът на Разград ръководи заседание на Контролния съвет на НСОРБ, участва и в заседание на Управителния съвет

Кметът на Община Разград Денчо Бояджиев ръководи днес заседание на Контролния съвет на НСОРБ, участва и в заседание на Управителния съвет.

На редовното си заседание, проведено във Велико Търново, Контролният съвет на НСОРБ прие одиторския доклад по Годишния финансов отчет на Сдружението за 2019. Съгласно Закона за счетоводството, финансовият отчет се публикува в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел. КС на НСОРБ избра и независим одитор за 2021 г. Обсъдена бе и информация за неиздължения членски внос на някои от членовете на НСОРБ. Членовете на Контролния съвет са лично ангажирани с изясняване на причините за всеки конкретен случай и значителна част от задълженията се изчистват. Към момента НСОРБ предоставя експертни консултации, услуги и обучения на всички свои членове, независимо от неизплатения членски внос.

YouTube

След това заседание в старопрестолната столица се проведе и заседание на Управителния съвет на НСОРБ, в което участваха и членовете на Контролния съвет. На него са разгледани резултатите от Съвета по децентрализация на държавното управление, който бе свикан по настояване не общините на 26 август тази година.

На него Председателят на УС и кмет на община Велико Търново Даниел Панов е изразил пред министър Петя Аврамова, която председателства Съвета, неудовлетвореността на общините от неглижирането от страна на представителите на министерствата ангажимента към Консултативния орган. От името на НСОРБ той е призовал държавните институции да възприемат участието си в Съвета по децентрализация с отговорност, релевантна на сериозното и задълбочено отношение, което имат местните власти към процеса на децентрализация.

Заместник-председателят на УС и кмет на община Троян Донка Михайлова запозна колегите си от УС с резултатите от проведените консултации със секторните министри по Бюджетна процедура 2021. По предварителна информация по Бюджет’2021 се очаква дефицит (около 3%), както и нива на ръста на БВП, близки до тези от 2019 г. Тази прогноза дава основание за известен скептицизъм относно очакваните от общините увеличения на средствата по стандартите и на трансферите. НСОРБ ще продължи да търси алтернативни варианти за подкрепа на общинските разходни ангажименти през следващата година, вкл. и чрез инструмента REACT – EU и от Фонда за възстановяване и подпомагане на ЕС .
Съгласно бюджетната процедура, предстои в срок до 16 октомври да бъдат проведени и консултациите с Министъра на финансите по законопроекта за държавния бюджет за 2021 г. по чл. 77 от ЗПФ в частта му за общините, както и да бъдат публикувани проектите на ЗДБРБ и на РМС за стандартите за делегираните от държавата дейности за 2021 г. УС възложи на своя председател да изпрати до Министъра на финансите консолидираното предложение на НСОРБ по Бюджет 2021, с отразени договореностите от срещите със секторните министри в срок до 18.09.2020 г.

В заседанието на Управителния съвет на НСОРБ участва още един представител на Община Разград. Във функцията си на председател на Постоянната комисия по Екология и чиста среда към НСОРБ началникът на отдел „Опазване на околната среда в Община Разград Недим Тахиров е представил проекта на позиция на общините по публикувания на Портала за обществените консултации проект за изменение и допълнение на Закона за управление на отпадъците (ЗИД на ЗУО).
НСОРБ счита за уместно да бъдат посочени различни финансови и икономически стимули за местните власти, свързани с предотвратяването и подобряване на рециклирането на отпадъците. Въвеждането на новите цели за ограничаване на депонирането, едновременно с повишаване на целите за рециклиране, ще изисква допълнителни инвестиции и последващи експлоатационни разходи от общините за осигуряване на: допълнителни системи за разделно събиране на битовите отпадъци, към които са прибавени вече и текстилните; подобряване работата на съществуващите системи за разделно събиране чрез по-добър контрол за повишаване качеството на рециклираните битови отпадъци; нови съдове за разделно събиране, нова техника за транспортирането и инсталации за третиране и рециклиране на биоразградимите отпадъци (хранители и кухненски отпадъци от домакинствата, офисите, ресторантите и др. обекти).

Сдружението смята, че справедливо и ясно трябва да се определи кръга от лицата, които понасят разходите за управление на отпадъците. В ЗУО да се регламентира, че общините, които самостоятелно изпълняват изискването за организиране на дейности по разделното събиране на масово разпространени отпадъци и изграждат подобни системи, да имат възможност да получават средства за финансиране на тези дейности от постъпленията от продуктовата такса. Необосновано е общините, които сами организират разделното събиране да ползват средствата от такса „Битови отпадъци“ (отчисленията по чл. 64 от ЗУО за финансиране на необходимите дейности).

Сдружението предлага да има плавен преход при увеличаване на такса „Битови отпадъци“, както и за стартиране на новата ОПОС по която ще бъдат финансирани така нужните инсталации. В случай, че се приемат измененията в Закона, общините ще бъдат поставени в абсурдната и критична ситуация да събират биоразградими отпадъци без да имат възможност подходящо да ги третират. Това автоматично ще доведе до бъдеща биологична криза в общините, наред с пандемичната обстановка в страната. Не без значение е и фактът, че съгласно Директивата това задължение ще влезе в сила в края на 2023 г., като се дава необходимият гратисен период на всички държави членки.

Управителният съвет на НСОРБ прие и възложи на изпълнителния директор да предостави становището на общините на компетентните институции в законодателния процес, с цел отстояване позицията на НСОРБ.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе