Обществено обсъждане по План за интегрирано развитие на община Завет

На 14 октомври 2020 г. (сряда) ще се състои обществено обсъждане във връзка с изготвянето на План за интегрирано развитие на Община Завет за периода 2021-2027 г. (ПИРО)

Обсъждането ще е с начален час 10:30 в заседателната зала в сградата на Общинска администрация гр.Завет. Общинските планове за развитие са елемент от йерархичната система от документи за стратегическо планиране и програмиране на регионалното развитие, регламентирани със Закон за регионалното развитие (ЗРР). Те се изготвят за периода на действие от 7 години (който съвпада с програмния период на ЕС).

YouTube

Общинският план за развитие се обсъжда и приема от Общински съвет по предложение на кмета на общината. Планът за интегрирано развитие на община Завет за периода 2021-2027г. ще определи средносрочните цели и приоритети за развитие на община Завет, отчитайки специфичните характеристики и потенциала на общината, от една страна, и стратегически насоки за разработване на целите и приоритетите на общинските планове за развитие, от друга. В него са дефинирани проектни идеи за финансиране със средства от европейски бюджет, общински бюджет и други източници.

С цел запознаване с Проекта на изготвения План за интегрирано развитие на Община Завет за периода 2021-2027г., същият е достъпен на интернет страницата на Община Завет – и на Портала за обществени консултации на Министерския съвет.

Поради значимостта на настоящия план, който е важен, планов и стратегически документ, както и с цел спазване принципа на прозрачно управление и на основание чл.20, ал.1 и ал.2 от ППЗРР, всички заинтересовани лица, освен на обявената дата за обществено обсъждане, могат и да представят писмени предложения, становища и мнения по предложения проект до 14.10.2020г. вкл. на електронен адрес: [email protected].

Водещ принцип при разработването на общинските планове е партньорството с широк кръг заинтересовани страни – организации, институции, икономически и социални партньори, както и с физически лица и представители на юридически лица, имащи отношение към развитието на общината.

В тази връзка Общинска администрация Завет отправя настоящата покана-уведомление за участие в обществено обсъждане и разчита на Вашето активно участие в процеса на изготвяне на този важен за всички нас стратегически планов документ.

Общественото обсъждане ще се проведе при спазване на обявените противоепидемични мерки.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе