Напредък по изпълнението на европрограмите в Лудогорието към края на 2020 година

От началото на програмния период 2014-2020 г. до момента, в Лудогорието по оперативните програми „Развитие на човешките ресурси”, „Храни”, „Иновации и конкурентоспособност”, „Региони в растеж”, „Наука и образование за интелигентен растеж”, „Добро управление” и „Околна среда”, са сключени 340 договора за безвъзмездна финансова помощ на обща стойност 90 001 674 лева, като реално изплатените средства по тях са 54 351 068 лева.

Ръстът на броя сключени договори през последните три месеца се дължи основно на свързаните с пандемията от коронавируса Covid-19 компенсиращи мерки и изпълняваните по оперативните програми „Иновации и конкурентоспособност” и „Развитие на човешките ресурси” проекти от страна на бизнеса и местните власти. Част от подадените проектни предложения на микро, малки и средни предприятия по някои процедури са още в процес на оценка.

YouTube

Бизнесът получава подкрепа вече и по програмата „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки”, като фирмите могат да кандидатстват в портала за е-услуги на Националната агенция за приходите, а средствата са от ОП „Иновации и конкурентоспособност”.

В изпълнение на многофондовата стратегия за Водено от общностите местно развитие (ВОМР) на Местната инициативна група (МИГ) – Исперих са сключени 10 договора за изпълнение на проекти, с обща стойност на безвъзмездната финансова помощ 2 173 517 лева. Те са финансирани от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) и оперативните програми „Развитие на човешките ресурси” и „Иновации и конкурентоспособност”.

На територията на общините Завет и Кубрат се изпълнява стратегия за ВОМР на МИГ Завет-Кубрат, финансирана от ПРСР. Сключени са договори за изпълнение на 13 проекта, с обща стойност на безвъзмездната финансова помощ 980 747 лева.

Програмата за развитие на селските райони финансира общо 148 договора за безвъзмездна помощ в региона, на обща стойност 51 188 957 лева.

По Програмата за морско дело и рибарство се изпълняват два проекта, на обща стойност 1 534 050 лева.

Общо от началото на програмния период до момента, в Разградска област с евросредства се изпълняват 490 проекта, с обща стойност на инвестициите 142 724 682 лева.

Областен информационен център – Разград е част от мрежата от 27 Областни информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) в България.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе