Приключи проектът по реконструкция на част от улиците в Кубрат и село Савин

Община Кубрат в качеството си на бенефициент приключи изпълнението на проект „Реконструкция на части от улична мрежа в гр. Кубрат и с. Савин, община Кубрат – ул. „Назъм Хикмет“ в гр. Кубрат и ул. „Цар Симеон“ – Етап 1 в с. Савин“, който се изпълни по Договор № BG06RDNP001-7.001-0050-C01/07.05.2019 г. сключен с Държавен фонд „Земеделие“ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. съфинансирана от Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони.

Инвестиционния проект е на стойност 1 116 991,62 лв. без ДДС, от които 949 442,88 лв. европейско и 167 548,74 лв. национално съфинансиране.

YouTube

Общата цел на инвестицията е устойчиво подобряване и модернизация на инфраструктурата, осигуряваща по-добро качество за живот и развитие на местния бизнес. С изпълнението се цели повишаване привлекателността на гр. Кубрат и с. Савин, качеството и комфорт на обитаване, чрез подобряване на достъпа до пътищата от по-висок клас.

Конкретната цел на проекта е възстановяване и подобряване параметрите на улиците „Назъм Хикмет“ в гр. Кубрат и „Цар Симеон“ в с. Савин, съоръженията към тях и носимоспособността на настилката, чрез което се осигуряват условия за експлоатация и безопасност на движението, подобрява се отводняването и се удължават междуремонтните периоди.

Реконструираните улици „Назъм Хикмет“ и „Цар Симеон“ са съответно с дължини 1 218,89 м и 894,71 м.

Основните строително-монтажни дейности изпълнени по проекта са:

  • земни работи, включващи: разваляне на съществуващи бордюри; разкъртване на асфалтови пластове от съществуваща настилка; разваляне на основа от макадам; профилиране и уплътняване на земна основа; фрезоване на съществуваща асфалтобетонова настилка;
  • асфалтови работи, включващи: доставка и полагане на несортиран трошен камък за подосновен слой; доставка и полагане на асфалтобетон (биндер) за долен пласт; доставка и полагане на плътен асфалтобетон за горен пласт; направа на първи и втори (свързващи) битумни разливи;
  • пътни работи, включващи: доставка и полагане на нови бордюри; доставка и полагане на хоризонтална маркировка; доставка и монтаж на нови тръбни стойки и пътни знаци.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе