На 29 април заседава Общинският съвет в Лозница

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, на 22.04.2021 г. /четвъртък/ от 09.00 ч., 09.30 ч., 10.00ч., 10.30ч., 11.00ч., 11.30ч., 12.00ч. в Заседателната зала на Общинска администрация – Лозница ще се проведе заседание на комисиите към Общински съвет – Лозница. 

На 29.04.2021 г. /четвъртък/ от 9.00 часа в ЦПЛР – ОДК гр. Лозница ще се проведе заседание на Общински съвет при следния дневен ред:

YouTube

  1. Докладна – записка от Севгин Шукри – Кмет на община Лозница относно: Приемане на План за развитие на социалните услуги в община Лозница през 2022г.
  2. Докладна – записка от Севгин Шукри – Кмет на община Лозница относно: Издаване на Акт за възлагане от Кмета на община Лозница за изпълнението на обществената услуга от общ икономически интерес – „Патронажна грижа +“, която ще се предоставя в рамките на проект BG05M9ОP001-6.002-0101 „Патронажна грижа + в община Лозница“, Процедура BG05M9ОP001-6.002 „Патронажна грижа +“, финансирана от ОП ,,РЧР“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
  3. Докладна записка от Гюкчан Ахмед – зам. Кмет на община Лозница относно: Разпределение на общинските жилища в съответните групи.
  4. Докладна записка от Мехмед Билялов – зам. Кмет на община Лозница относно: Продажба на имот – частна общинска собственост, находящ се в с. Бели Лом, общ. Лозница, обл. Разград.
  5. Докладна записка от Мехмед Билялов – зам. Кмет на община Лозница относно: : Отдаване под наем на общински имот, гр. Лозница – частна общинска собственост, чрез търг с явно наддаване
  6. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]



viber

Върни се горе