Правителството одобри План за оценка на изпълнението на бизнес програмите на „микро-” „малки” и „средни” предприятия

Министерският съвет прие Решение за одобряване на годишен План за извършване на оценки на изпълнението на бизнес програмите на „микро“, „малки“ и „средни“ публични предприятия за 2021 г.

На 26 септември 2019 г. бе приет Закона за публичните предприятия (ЗПП), по силата на който бе създадена Агенцията за публичните предприятия и контрол (АППК/Агенцията), която, съгласно чл. 11, ал. 1 от ЗПП изпълнява функциите на звено, което осъществява координацията на държавната политика по отношение на публичните предприятия, наблюдава и докладва на Министерския съвет за нейното изпълнение.

YouTube

Правната рамка относима към оценяването на изпълнението на целите на публичните предприятия, залегнали в бизнес програмите им се съдържа в чл.12, т. 8 и т. 11 от ЗПП.

Правилникът за прилагане на Закона за публичните предприятия бе приет през септември 2020 г. (ППЗПП).

По силата на чл. 16, ал. 2 от ППЗПП Агенцията за публичните предприятия и контрол оценява изпълнението на одобрените бизнес програми на публичните предприятия, категоризирани като „големи“, с оглед на постигането на финансовите и нефинансовите цели.

Оценката на изпълнението на одобрените бизнес програми на определен брой публичните предприятия, категоризирани като „микро“, „малки“ и „средни“, се извършва ежегодно съгласно План за извършването на оценки на изпълнението на одобрените бизнес програми, одобрен с решение на Министерския съвет.

Като резултат от приемането на предлагания проект на акт се очаква да се изпълни императивното изискване на ППЗПП за одобряване на годишен План за извършване на оценки на изпълнението на бизнес програмите на „микро“, „малки“ и „средни“ публични предприятия, регламентирано в чл. 16, ал. 3 от ППЗПП.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе