Окръжен съд – Разград отчете срочно и качествено правораздаване през пандемичната 2020 година

Административният ръководител – Председател на Окръжен съд – Разград Лазар Мичев представи резюме на Годишния доклад за работата на съда, както и на районните съдилища в Разград, Исперих и Кубрат през 2020 година. Това се случи пред Общото събрание на съдиите в зала №5 на РОС, на което присъстваха и председателите на РС Разград – съдия Нели Генчева и на РС Кубрат – съдия Албена Великова.

Чрез видеоконферентна връзка гост на отчета бе председателят на Апелативен съд – Варна съдия Ванухи Аракелян.

YouTube

«Поздравявам Ви за изминалата 2020 г., защото в години на изпитание човек показва онова което носи в себе си. Окръжен съд Разград и колегите от района на окръжния съд са отдадени на онова, което е фундамент на нашата професия – отговорност, усещане да знаем своето място и своя дълг към обществото, и да го изпълняваме по най-добрия начин, на който сме способни. Вашият съд е един от стожерите на Апелативен район – Варна» каза в своето приветствие съдия Аракелян.

Тя акцентира на факта, че въпреки нетипичната година и нетипичното общо събрание, Окръжен съд Разград отчита много добри постижения по няколко водещи показатели за бързо и качествено правосъдие.

Действително много висок е процентът на делата, постановени в законоустановените срокове. Впечатление прави и високото качество на постановените актове. През отчетната година няма нито една жалба за бавност. Не на последно място абсолютно всички дела, които са отложени в Окръжен съд Разград поради пандемичната обстановка, са приключени на 100% в рамките на календарната година с постановени съдебни актове.

Освен напрежението и многото неизвестни породени от пандемията от Ковид-19, съдилищата в Разградски съдебен район се изправиха и пред сериозно технологично изпитание – внедряването на Единната информационна система в съдилищата /ЕИСС/.

Въпреки предизвикателствата успяха да гарантират достъпа на гражданите до правосъдие. Чрез използване на новите технологии бе осигурена възможност за провеждане на видеоконферентни връзки и дистанционно подаване на съдебни книжа. За улеснение на гражданите на сайта на всеки съд в съдебния район бе публикувана информация за предоставяните електронни услуги.

За осигуряване на качествено и срочно правораздаване, ръководствата на съдебните институции приоритетно спазваха въведените в страната противоепидемични мерки за предпазване от коронавирусна инфекция както работещите съдии и съдебни служители, така и гражданите.

В Годишния отчетен доклад за дейността на РОС статистиката сочи, че са постъпили 828 бр. дела, с 21 бр. по-малко в сравнение с 2019 г, когато техният брой е 849 и при 888 бр. през 2018 г. Несвършените от предходен период дела в началото на 2020 г. са 114 бр. при 124 бр. през 2019 г. и 108 бр. през 2018 г.

Така през 2020 г. общо за разглеждане са 942 бр. дела при 973 бр. през 2019 г. и при 996 бр. дела през 2018 г.

По отношение на свършените дела през 2020 г. общо са приключили 809 дела, при 860 дела през 2019 г. и при 872 бр. през 2018 г.

През изминалата година са постъпили общо 395 бр. наказателни дела. Несвършените от предходния период дела са 30 бр. Така общо за разглеждане са били 425 бр. наказателни дела.

По показателя срочност при изготвяне на съдебните актове по наказателни дела следва да се отбележи, че всички са на 100% постановени в законоустановения двумесечен срок.

През 2020 година са постъпили общо 433 бр. граждански и търговски дела. Останали несвършени от предходната година са 84 дела. Така общо в отделението са разгледани 517 бр. дела.

Общо свършилите дела в отделението през отчетната година са 415 бр. Много висок е процентът – 98,11% на постановените в срок актове по граждански дела. И тук качеството на съдебните актове е на много високо ниво, твърдение, което се подкрепя от малкото на брой отменени актове.

Беше отчетена и много добрата работа на районните съдилища в Разград, Исперих и Кубрат, които вложиха професионализъм, опит, сърце и постоянство при осъществяване на дейността си през изминалата 2020 г.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе