„Исперих – отворени пространства“ – празник за популяризиране на Стратегията за ВОМР и Местната инициативна група

Всички жители и гости на община Исперих, земеделски производители и представители на бизнеса, партньори от местната власт, образованието, културата и нестопанския сектор от територията на МИГ Исперих ще имат възможността да присъстват на празник „Исперих – отворени пространства“. Събитието ще се проведе на на 26 и 27 май 2021 г. в гр. Исперих

СНЦ „МИГ – Исперих” организира традиционен празник за популяризиране на Стратегията за ВОМР и Местната инициативна група. Празникът на МИГ включва различни събития в рамките на два дни – Тематичен форум и Празник на открито, с които се цели повишаване информираността, интереса и участието на местната общност в предстоящи проекти, допринасящи за развитието на територията на МИГ Исперих.

YouTube

На 26.05.2021 г. (сряда) от 10:00 ч. в лятната градина на ресторант „Здравец” ще се проведе тематичен ФОРУМфорум „Младите хора – възможности за реализацията и задържането им на територията на МИГ – Исперих.“

На 27.05.2021 г. (четвъртък) от 15:30 ч. на площада пред НЧ „Съзнание 1891” ще се проведе празник на открито. В Празника на открито ще вземат участие наши и гостуващи художествени състави. Ще има забавни игри и веселие, много песни и танци, рисунки, изненади и специални ефекти.

Всички участници ще получат рекламни материали на МИГ Исперих.

Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ Исперих се реализира с подкрепата на:

  • Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), чрез Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. (ПРСР);
  • Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР), чрез Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г. (ОПИК), приоритетна ос 1 „Технологично развитие и иновации” и приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП”;
  • Европейски социален фонд (ЕСФ), чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. (ОПРЧР), приоритетна ос 1 и 2.

Стратегията за Водено от общностите местно развитие за територията на община Исперих се реализира от СНЦ „МИГ – Исперих” по Споразумение № РД50-186/ 29.11.2016 г. с Управляващите органи на ПРСР, на ОПИК и на ОПРЧР за изпълнение на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.

В рамките на Стратегията ще бъдат финансирани проекти на Община Исперих, на местните земеделски производители, бизнеса и нестопанския сектор. Изпълнението на Стратегията предвижда и дейности за популяризиране, публичност и информиране на местната общност.

СНЦ „МИГ – Исперих” гр. Исперих, ул. „Васил Левски” 99 (офис 2) и тел. 08431 46-51или e-mail: [email protected]

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

dm petroleum

Върни се горе