Приключи изпълнението на проекта „Кубрат древен и млад – да пренесем традициите през времето“

Община Кубрат в качеството си на бенефициент приключи изпълнението на проект „Кубрат древен и млад – да пренесем традициите през времето“, който се изпълни по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-19.060-0001-C01/05.03.2020 г. сключен с Държавен фонд „Земеделие“ и Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Завет – Кубрат“ по процедура BG06RDNP001-19.060 – МИГ Завет – Кубрат: Мярка 19.2 – 05 „Партньорства и насърчаване на селската самобитност, традиции, култура и природа” от подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ Завет – Кубрат“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. съфинансирана от Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони.

Общата стойност на инвестиционния проект е 45 270,00 лв. без ДДС, от които 36 099,00 лв. европейско, 4 011,00 лв. национално съфинансиране и 5 160,00 лв. собствено финансиране на Община Кубрат.

YouTube

Главната цел на проекта е възстановяване, опазване и развитие на местните културни традиции, изграждайки мост между поколенията, чрез популяризиране на културно-историческото наследство на територията на Община Кубрат.

Целта е директно свързана със Специфична цел 2: Възстановяване, опазване и развитие на местните природни и културни ресурси от Приоритет 2 на Стратегията за ВОМР на МИГ Завет-Кубрат: „Повишаване качеството на живот на територията, развитие и активизиране на местните човешки, природни, материални и културни ресурси”.

Основните дейности изпълнени по проекта са:

  • доставка на мобилна сцена и оборудване към нея за нуждите на община Кубрат, включващо: алуминиеви ферми, сценични модули, основи на кули, повдигащи кутии, верижни талии, водонепромокаемо покривно платнище, светодиодни прожектори, пулт за осветление, микрофони, тонколони и усилвател на мощност;
  • организиране и провеждане на фолклорен фестивал „БОЖУРИТЕ“;
  • информиране и публичност.

Дейностите са ориентирани към подобряване качеството на предлаганите културни мероприятия от страна на община Кубрат и осигуряване на безопасни и здравословни условия за културни изяви.

Мобилната сцена и оборудването към нея пряко допринасят за опазването на околната среда и позволяват провеждането на културни фестивали в защитени територии без нанасяне на щети на околната среда.

Проектът ще има устойчиви резултати до 2023 г. Дейностите по него ще бъдат продължени и през следващите години. Мобилната сцена ще се използва и при провеждането на други културни и спортни мероприятия на територията на община Кубрат. За текущата поддръжка на мобилната сцена ще бъдат заделени средства от местни приходи на общината.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе