Получаваме информация за съдебния си статус в държавите-членки на ЕС

Министерството на правосъдието и бюрата за съдимост към съдилищата в страната ще предоставят информация на граждани, пребивавали в държави-членки на ЕС, за съдебния им статус там.

Това се предвижда с промените на Наредба № 8 от 2008 г. за функциите и организацията на дейността на бюрата за съдимост и на Тарифа № 1 към Закона за държавните такси за таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и Министерството на правосъдието, които са публикувани от Министерството на правосъдието за обществено обсъждане.

Чрез Централното бюро за съдимост (ЦБС) към Министерството на правосъдието българските граждани, чужди граждани, пребиваващи в България, лица без гражданство или с неизвестно гражданство ще могат да искат информация за съдебния си статус в държавите-членки на ЕС. За целта ЦБС ще отправя запитване в системата ECRIS (Европейска информационна система на регистрите съдимост) към централния орган на съответната държава членка и ще предоставя исканата информация в срок до 25 работни дни, като издава по образец документ „Информация за съдимост, получена от Европейската информационна система на регистрите за съдимост – ECRIS). Предвидената такса за това е 5 лв., каквато е и таксата за обикновеното свидетелство за съдимост.

Тази административна услуга е свързана с въвеждане на Директива 2019/884 и изменение на Рамково решение 2009/315/ПВР във връзка с обмена на информация за гражданите на трети държави и във връзка с Европейската информационна система за съдимост (ECRIS).

Лицата с чисто съдебно минало ще могат да се снабдяват с Многоезично стандартно удостоверение, придружаващо издаваното от бюрата за съдимост към съдилищата и Централното бюро за съдимост свидетелство за съдимост срещу такса от 20 лв. 

Издаването на това удостоверение е предвидено в Регламент (ЕС) 2016/1191 за насърчаване на свободното движение на гражданите чрез опростяване на изискванията за представяне на някои официални документи в Европейския съюз. То ще може да послужи пред органи на държавите-членки на ЕС.

Като електронна административна услуга от информационната система за съдебното изпълнение е предвидена възможност за издаване и връчване на електронен документ, удостоверяващ съдържание на получената справка, за която е предвидена такса от 2 лв.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]Върни се горе