Завърши пролетната обиколка с изнесени приемни на ОИЦ – Разград в областта

Областният информационен център (ОИЦ) – Разград проведе срещи на открито за жителите и гостите на седемте общини в региона. Събитията се състояха в периода 26 май – 4 юни 2021 г. Експертите от ОИЦ представиха повече от 20 актуални и предстоящи възможности за финансиране на проекти от европрограмите и от национални източници за финансиране.

Изнесените приемни посетиха над 150 представители на местните власти, бизнеса, неправителствения сектор, земеделски производители и стопани, пчелари, безработни, местни инициативни групи (МИГ), младежи, граждани и журналисти.

YouTube

От представители на местните власти бе изразено желание за кандидатстване по процедура „Енергийна ефективност в сгради”, финансирана от ФМ на Европейското икономическо пространство, като в някои от общините дори има проектна готовност.

Земеделски производители проявиха интерес за различни възможности за разширяване на дейността си с евросредства. Изразена бе неудовлетвореност от забавянето в оценяването на вече подадени проекти по Програмата за развитие на селските райони, което внася неяснота относно статута на проектите, и дали да се кандидатства отново по активни в момента мерки, за да не се пропусне периода на прием по тях.

Във всички общини безработни граждани задаваха въпроси за възможностите за намиране на работа или започване на собствен бизнес. Те бяха насочени към Бюрата по труда за включване в различни програми и мерки, реализиращи се в рамките на Националния план за действие по заетостта и им бяха разяснени условията за кандидатстване за микрокредити по  финансови инструменти, подкрепени от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020. Интерес бе проявен и към мярка 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности” от Стратегиите за Водено от общностите местно развитие (СВОМР) на местните инициативни групи в региона.

Представители на образователни и културни институции, читалища, неправителствени организации и младежи бяха запознати с възможностите и сроковете за кандидатстване по програмите „Еразъм +”,  „Граждани, равенство, права и ценности” и Европейския корпус за солидарност, както и за дейностите, които подпомага до края на годината Национален фонд „Култура”.

В рамките на кампанията във всички общини бяха проведени срещи с екипи за управление и бенефициенти по проекти за напредъка и резултатите от дейностите им, във връзка с подготовката за заснемане на новия филм на ОИЦ – Разград за успешни проекти в Лудогорието.

На местните управи и общински съвети бяха предоставени по 50 екземпляра от четвъртото печатно издание на ОИЦ – Разград, брошурата „Успешни европроекти в област Разград 2014-2020”, която съдържа данни за над 60 проекта, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) и от бюджета на Република България.

Навсякъде хората, с които екипът на ОИЦ се срещна, споделяха очакванията си да продължат да бъдат информирани своевременно какво се очаква от европрограмите за Лудогорието и за страната през новия програмен период 2021-2027 г.

Посетителите на изнесените приемни получиха рекламно-информационни материали на ОИЦ-Разград, новата брошура „Успешни европроекти в област Разград 2014-2020 г.” и резюмета на актуалните възможности за финансиране на проекти от различни донори.

Областен информационен център – Разград е част от мрежата от 27 Областни информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) в България.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

dm petroleum

Върни се горе