Указания за провеждане на изборите за народни представители в страната

Пандемията от COVID-19 изправи страните пред здравна криза, която засяга всички аспекти на социалния и икономическия живот. Държавите, в които са насрочени избори по време на обявената от Световна здравна организация пандемия, са поставени пред предизвикателството да въведат мерки, за да се намали риска от разпространение на заболяването по време на изборните процеси. 

Указанията за провеждане на избори на народни представители в страната на 11 юли 2021 г., в условията на обявена извънредна епидемична обстановка във връзка с COVID-19, са разработени в съответствие с въведените основни противоепидемични мерки в страната, както и въз основа на опита от провеждането на изборите за народни представители в страната на 4 март 2021 г. и опита на редица държави членки на Европейския съюз. 

YouTube

С тях се цели да се противодейства на разпространението на COVID-19, като по този начин се защити здравето на участниците в изборния процес, а в последствие и на техните близки, семейства и на обществото като цяло.

От ключово значение за постигане на целите е спазването на посочените противоепидемични мерки, които са: 

 • Правилно носене на защитна маска за лице, която трябва да покрива изцяло носа и устата (от основата на носа до брадичката), от всички участници в изборния процес през целия период;

За правилна употреба на защитна маска за лице трябва да се спазват следните инструкции:

 • Преди поставяне на маската ръцете се измиват със вода и сапун или се обтриват с дезинфектант за ръце.
 • Защитната маска за лице се сваля отзад напред като се хванат връзките/ластиците ѝ и се избягва докосването на предната ѝ страна.
 • След сваляне на защитната маска ръцете незабавно се измиват с вода и сапун или се обтриват с дезинфектант за ръце.
 • Веднага след сваляне защитната маска за лице за еднократна употреба се изхвърля в кош за отпадъци.
 • Защитната маска се сменя с нова веднага щом се навлажни или е с нарушена цялост.
 • Защитната маска за еднократна употреба не се носи повторно след сваляне.
 • Спазване на физическа дистанция от поне 1,5 м. между участниците в изборния процес;
 • Периодична дезинфекция на ръцете на участниците в изборния процес;

Препоръчва се да се използва дезинфектант за ръце с вирусоцидно действие или частично вирусоцидно (вируси с обвивка) действие за обтриване на сухи ръце с продължителност съгласно указанията за употреба на производителя, като се обръща специално внимание на палците, между пръстите, върховете на пръстите, гърба на дланите. В случай, че ръцете са видимо замърсени е необходимо първо да се измият с вода и сапун за поне 20 сек.

Дезинфектантите за ръце следва да са разрешени от Министерство на здравеопазването за продуктов тип 1 „Хигиена на човека“. Министерство на здравеопазването поддържа на интернет страницата си  Регистър на биоцидите, за които има издадено разрешение за предоставяне на пазара. Регистърът се актуализира най-малко веднъж месечно.

 • Периодична дезинфекция на контактни повърхности и критични точки в избирателната секция.

Критични точки са всички повърхности, свързани с поток на хора, както и често докосваните повърхности, като например маси, дръжки на врати и прозорци, парапети, ключове за осветление и много други, в зависимост от спецификата на конкретното място.

Дезинфектантите, които се използват следва да са с вирусоцидно действие или частично вирусоцидно (вируси с обвивка) действие и да са разрешени от Министерство на здравеопазването, видно от издадено разрешение за предоставяне на пазара, вписано в Регистъра на биоцидите.

В зависимост от обектите и повърхностите, които ще бъдат третирани, дезинфектантите трябва да бъдат разрешени за Продуктов тип 2 „Дезинфектанти и алгициди, които не са предназначени за пряка употреба върху хора или животни“ и/или за Продуктов тип 4 „Област на употреба, свързана с храни и фуражи“. Препоръчително е да се избере дезинфектант, постигащ ефективност при по-кратко време на въздействие (до 15 минути). 

 • Основна противоепидемична мярка е и провеждането на ваксинация срещу COVID-

На лицата, които ще бъдат ангажирани с организацията и провеждането на изборите за народни представители ще им бъде предоставена възможност да се ваксинират срещу COVID-19. Ваксинирането е доброволно и при изразено информирано съгласие, като ще се извършва по реда и начина, създаден от съответната Регионална здравна инспекция, отговорна за организацията на ваксинационната кампания на областно ниво.

Вижте пълните указания ТУК.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе