20 нови услуги вече са достъпни чрез Портала за електронни административни услуги на МВР

Дирекция „Комуникационни и информационни системи“ приключи изпълнението на проект „Реализиране на електронни административни услуги“ по Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския социален фонд.

Чрез надградения и с нова визия Портал за електронни административни услуги от 21 юни 2021 г. са достъпни разработените 20 нови услуги по направления на дейност „Пътна полиция“, „Контрол на общоопасните средства“ и „Частна охранителна дейност“. По електронен път гражданите и организациите могат да заявяват административни услуги, както досега, и по направленията „Български документи за самоличност“, „Миграция“, „Пожарна безопасност и защита на населението“.

YouTube

Освен допълнителните административни услуги, Порталът вече разполага с гъвкав и адаптивен механизъм за визуализация и предоставяне на информацията при заявяване на електронни административни услуги. Повишена е и степента на автоматизация на досега съществуващите услуги.

За да ползвате електронните услуги на МВР, е необходимо да притежавате валидно средство за електронна идентификация с високо ниво на сигурност – квалифициран електронен подпис (КЕП), издаден от доставчици на квалифицирани удостоверителни услуги, вписани в националния доверителен списък на Комисията за регулиране на съобщенията. При използване на КЕП за подписване на заявление е необходимо да имате инсталирано приложението BISS на B-trust. Можете да изтеглите приложението от тук. 

За извършване на справки и плащания в Портала (включително за дължими глоби по Закона за движение по пътищата, наложени от органите на Пътна полиция), не се изисква КЕП и BISS.

Резултат от изпълнението на проекта е надграден Портал за електронни административни услуги на МВР. Разработени и достъпни са нови 20 услуги. Направена е интеграция на Портала със системите за е-автентикация, е-връчване и е-плащане (съгласно изискванията на Закона за електронното управление), с Търговския регистър, с Регистър БУЛСТАТ на Агенцията по вписванията, с Националната агенция за приходите, с Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, с информационните системи на Нотариалната камара и с Камарата на частните съдебни изпълнители, с автоматизираните информационни системи (АИС) на МВР – „Регистрация на превозни средства и собствениците им“, „Български документи за самоличност“, „Административнонаказателна дейност“ и други.

Техническите решения в проекта са съобразени с актуалните стратегически документи и изискванията на действащата в Република България нормативна уредба и законодателството на Европейския съюз. Те осигуряват постигането на основни цели в областта на електронното управление и улесняване на гражданите и организациите в процеса на административно обслужване.

Предложения от практически и технически характер с цел подобряване на Портала и използваемостта на електронните услуги на МВР следва да бъдат изпращани на имейл [email protected], а по отношение на конкретните услуги – на имейлите, предоставени за контакт по направление на дейност.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе