Един глас не стигна, за да се намалят таксите за подготвителните групи в Разградско

Един глас не стигна, за да се намалят таксите за подготвителните групи. На сесията на Общинския съвет днес 16 съветници подкрепиха предложението, останалите присъстващи 12 не участваха в гласуването. Още 4 от общо 18-те докладни също не получиха одобрението на местните парламентаристи.

Най-голямото село в Област Разград – Дянково – остана и без временен кмет поне до частичните избори за кмет на населеното място, които вече са насрочени с Указ на Президента Румен Радев за 3 октомври. Те се наложиха поради смъртта след заболяване на избрания през 2019 г. кмет Хюсеин Гафур Хаккъ. Предложенията за временно изпълняващ длъжността в залата бяха две – за Али Алиев и Спас Спасов, но след двукратно гласуване не се получи исканото по закон мнозинство. Това ще затрудни изключително административното обслужване на населението, което е над 4000 човека, както и разглеждането на всякакъв вид преписки – обясни секретарят на Община Разград Нели Добрева.

YouTube

Най-дълга бе дискусията по изменението на Наредба №14 на Общински съвет-Разград за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Разград. Припомняме, че с предложението на заместник-кмета и изпълняващ функцията Кмет на Община Разград Добрин Добрев трябваше да отпадат таксите за подготвителните трета и четвърта подготвителни групи в селата от общината, а в областния град да бъдат намалени с 40%. Регламентираше се и възможността децата, които в края на месец май завършат четвърта група и получат Удостоверение за задължително предучилищно образование, с което са записани в първи клас, да ползват детската градина в периода 1.06.-14.09. срещу такса в размер на 65 лв. за първо дете в Разград и 55 лв. в селата, а за второ и следващо – съответно 55 и 45 лв. Спорът между съветниците бе относно таксата за децата, които са завършили образователната степен и вече са записани в първи клас. По този повод в местния парламент и в Общинска администрация постъпи жалба от гражданка, оказа се обаче, че посоченият от нея адрес е фирмен и лице с такова име, като посочено от нея, не живее там – съобщи председателят на Общинския съвет Стоян Ненчев по време на дискусията. 16 от съветниците възприеха аргументите на заместник-кмета Добрин Добрев, че държавата с влезлия в сила през 2016 г. Закон за предучилищното и училищното образование подпомага децата, подлежащи на задължително предучилищно образование, а когато вече са го завършили, не подлежат на такъв вид подпомагане, кака, както и децата от по-малките възрасти – преди предучилищното образование. Останалите 12 присъстващи общински съветници заявиха, че не участват в гласуването и така докладната не събра необходимите 17 гласа, за да бъдат приети облекченията за родителите на деца от подготвителни групи за времето на задължителното образование и те да имат алтернатива на частните занимални за лятото преди първия училищен ден на децата им.

Още 3 докладни не бяха приети от съветниците, повечето от които не участваха в гласуването, макар да присъстваха в залата. И трите са свързани с общинския бюджет през настоящата и през предходната година.

Съветниците обаче одобриха предложението за промяна на Наредба № 11 за управление на отпадъците на територията на община Разград, с което се създават предпоставки за облекчаване на процедурата за премахване на излезли от употреба МПС от имоти общинска собственост. Гласувани бяха и докладни записки за продажба и отдаване под наем на имоти общинска собственост. Приети бяха и Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Разград (2021 – 2022 г.), както и Годишен план  на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Разград за 2021 г. и на Програма за намаляване на риска от бедствия на община Разград за периода 2021 – 2025 година.

Най-голямо – 27 гласа – бе мнозинството за даване на предварително съгласие за промяна предназначението на поземлен имот публична общинска собственост и даване на предварително съгласие за учредяване на възмездно право на строеж. Докладната е по повод инвестиционно намерение на „Биовет“АД за изграждане на фотоволтаична централа за собствено потребление върху 403 928 кв.м. имот в местността „Кору дере“. Във връзка с тази инвестиция през февруари съветниците отново единодушно дадоха предварително съгласие за провеждане на процедурата, насочена към учредяване право на строеж. Съгласието бе дадено при условие, че „Биовет“АД получат Сертификат за инвеститор Клас А от Министерството на икономиката, което вече е факт. Производството на електроенергия от възобновяеми енергийни източници ще е за покриване на собствено потребление от електрическа енергия на производствената площадка на „Биовет“ за новостроящия се завод за производство на ваксини и построяването на нов ферментационен завод. Общата инвестиция е 400 милиона лева.

В началото на сесията клетва положи нов общински съветник – Ивайло Димитров влезе в местния парламент на мястото на Надежда Анастасова от Коалиция „БСП за България“ след решение на Общинската избирателна комисия.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе