Община Кубрат осигури заетост на 38 лица

Община Кубрат осигури заетост на 38 лица по проект BG05M9OP001-6.002-0125 „Патронажна грижа+ в община Кубрат”.

Във връзка с изпълнение на проект „Патронажна грижа + в община Кубрат”” по ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020, Приоритетна ос 6 „Подкрепа за преодоляването на последиците от кризата, предизвикана от пандемията от COVID-19, Община Кубрат осигури заетост на 38 лица за срок от 12 месеца във връзка с изпълнението на 2 дейности:

YouTube

1. Патронажна грижа – 18 домашни помощници

2. Превенция на COVID 19 в социалните услуги, делегирани от държавата дейности – 10 хигиенисти и 10 портиери.

В хода на проекта се очаква 178 лица, пряко изложени на риск от заразяване с COVID-19, както и 46 лица, пряко изложени на риск от заразяване с COVID-19 със запазена заетост, да получат подкрепа.

Предвидено е предоставянето на почасови мобилни интегрирани здравно-социално услуги в община Кубрат. Дейностите по доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, включително лекарства, заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни и битови услуги и предоставянето на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда ще се изпълняват в рамките на 12 месеца от мобилен екип, който включва 18 домашни помощници.

Почасовите мобилни интегрирани здравно-социални услуги имат няколко психологически цели по отношение на възрастните хора, лицата с увреждания и техните членове на семейства,а именно: пряка подкрепа за самостоятелен живот на възрастни хора с ограничения или в невъзможност за самообслужване и хора с увреждания и техните семейства; психологическа и консултативна подкрепа на потребителите и техните членове на семействата; подкрепа на помагащите лица (роднини, близки и др.) за намаляване на натоварването и стреса в ежедневните грижи за лицата с увреждания; превенция на социалната изолация на възрастни хора и лица с увреждания и техните членове на семействата. Психологическа подкрепа и консултиране ще бъде оказана и на персонала, ангажиран с предоставянето на услугите.

Целта на дейността „Превенция на COVID-19 в социалните услуги, делегирани от държавата дейности“ намира израз в предприемане на мерките по превенция от заразяване с COVID-19 и оказване на подкрепа на социалните услуги, делегирани от държавата дейности в извънредната обстановка в отговор на актуалните нужди, свързани с разпространението на коронавируса. Дейността е насочена към 120 потребителите на социални услуги, държавно делегирани дейности в община Кубрат, 43 заети лица към момента и 20 допълнително заети лица по проекта.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе