Дневният ред на юлската сесия на Общински съвет Разград включва 11 докладни записки

Снимка: Община Разград

11 докладни записки включва дневният ред на сесията на Общински съвет-Разград. Тя ще се проведе утре, 27 юли, от 13,30 ч. в залата на 11 етаж в Община Разград, ще се излъчва по телевизия КИС 13 и на сайта на Община Разград.

Две от докладните са свързани с изменения в Наредби на Общинския съвет, с което те се съобразяват с изменения в националното законодателство – Наредба № 3 на Общински съвет Разград за условията и реда за упражняване правата на собственост от Община Разград в търговски дружества и публични предприятия с общинско участие в капитала, за участието на общината в граждански дружества, както и за изпълнението на местни дейности и услуги чрез общински предприятия и Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 14 на Общински съвет Разград за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Разград.

YouTube

Друга от докладните е свързана с проекта за енергийна ефективност на три обекта от културната инфраструктура на Община Разград – Регионална библиотека „Проф. Боян Пенев“, Музикална школа
„Илия Бърнев“ и Етнографски музей, гр. Разград. Предложението на заместник-кмета и изпълняващ функциите на Кмет на Община Разград Добрин Добрев е да се сключи Договор за кредит с „Регионален фонд за градско развитие“ АД, по силата на който Община Разград да поеме дългосрочен дълг за реализация на проектно предложение с регистрационен номер BG16RFOP001-1.023-0005 „Енергийна ефективност и реконструкция на сгради в сферата на културата и изкуството в община Разград“ на ОП „Региони в растеж 2014 – 2020 г. (ОПРР), Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“. В изискванията на процедурата за кандидатстване, подкрепата за проекти за културната инфраструктура се осъществява чрез комбинирано финансиране на безвъзмездна финансова помощ и финансови инструменти, създадени по линия на ОПРР.

Съветниците трябва да изберат и свои представители за участие в Общо събрание на акционерите на „Многопрофилна болница за активно лечение „Свети Иван Рилски“ – Разград“ АД, гр.Разград и в извънредно заседание на Общото събрание на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване – Дунав“ ЕООД, гр. Разград.

Разрешение за изготвяне на проект за подробен устройствен план /ПУП/ на имот в местността „Обзор” е също в дневния ред, както и две докладни в сферата на финансите – Приемане на актуализирано разпределение на променения бюджет към 31.12.2020 г.  и отчета за изпълнението на бюджета на Община Разград и сметките за средства от  Европейския съюз към 31.12.2020 г. и Извършени  корекции  по  бюджета  на  Община  Разград  през първото тримесечие на 2021 г.

Общинският съвет трябва да обсъди и Предложение за актуализиране на Списък на средищните детски градини и училища в община Разград за учебната 2021/2022 година.

Сред докладните е и избиране на временно изпълняващ длъжността кмет на кметство Дянково, община Разград, област Разград. Това се налага, тъй като избраният на местните избори през 2019 г. кмет Хюсеин Гафур почина от заболяване, а Президентът на Република България Румен Радев с Указ насрочи частични избори в най-голямото в област Разград село за 3 октомври.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]



viber

Върни се горе