Разкриват 22 нови социални центъра в областта през новия програмен период

Нови 22 социални центъра да бъдат разкрити в област Разград през новия програмен период 2021 – 2027 година предвижда Областната карта на планираните нови социални услуги. Тя е изготвена за нуждите на планирането на ресурсите по Плана за възстановяване и развитие (ПВУ), оперативните програми и Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони (СПРЗСР). Новите социални услуги ще могат да обхванат 384 потребители.

Според картата в региона е планирано изграждането на три центъра за социална рехабилитация и интеграция – по един в Исперих, Лозница и Самуил. Всеки един от тях ще е с капацитет 15 потребители.

YouTube

Предвидени са четири дневни центъра за лица с увреждания и техните семейства. По един такъв ще има в Разград (за 25 потребители), Кубрат (за 30 потребители), Завет (за 30 потребители) и Лозница (за 15 потребители).

Планирани са два центъра за грижа за пълнолетни лица с психични разстройства в община Разград, като всеки от тях ще е с капацитет 10 потребители.

Два центъра за грижа за пълнолетни лица с физически увреждания е предвидено да бъдат разкрити в Исперих и Лозница. Капацитетът на първия е 15 потребители, а на втория – 14.

В картата са заложени три центъра за грижа за пълнолетни лица с деменция – два в община Разград /с капацитет по 10 потребители/ и един в Самуил /с капацитет 15 потребители/

В Исперих и Завет е планирано да има два Центъра за резидентна грижа за лица в надтрудоспособна възраст, без увреждания. Капацитетът им ще е по 15 потребители.

Предвидено е още в община Кубрат да заработи един Център за резидентна грижа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване. Капацитетът ще е 15 потребители.

В картата са заложени 4 общностни центъра за ранно детско развитие – по 1 в общините Кубрат (с капацитет 30 потребители), Завет (с капацитет 25 потребители), Лозница (с капацитет 20 потребители) и Цар Калоян (с капацитет 25 потребители).

Предвидено е да бъде изграден и Център за кризисно настаняване (предоставящ социалната услуга осигуряване на подслон за лица в кризисна ситуация, лица, пострадали от домашно насилие и лица – жертви на трафик, по чл. 15, т. 9 от ЗСУ). Местонахождението му няма да бъде обявявано от съображения за сигурност на евентуалните потребители.

В Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ), оперативните програми и Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони (СПРЗСР) за новия програмен период 2021-2027 г. е заложен голям финансов ресурс за разкриване на нови социални услуги, за прилагане на мерки за енергийна ефективност и за подобряване качеството на съществуващите такива – близо 1 милиард лева.

С европейското финансиране ще се даде възможност за изграждане на нови сгради, за реконструкция, ремонт и адаптиране на съществуващи сгради за разкриване на социални услуги, за назначаване и обучение на персонал. След това тези услуги ще станат държавно-делегирана дейност. Новите социални услуги няма да бъдат за сметка на закриване на съществуващи такива.

Експертна група на Министерството на труда и социалната политика (МТСП), на базата на анализ на потребностите от социални услуги, е направила предварително картиране на социалните услуги в цялата страна по области за нуждите на планирането на ресурсите и мерките в новия програмен период 2021 – 2027 г.   Проектът на националната карта на новите социалните услуги беше изпратена до областните управител в цялата страна, за да се прецени дали отговаря на потребностите на всеки един от регионите в България.  Областният управител на област Разград Иван Борисов сформира областна работна група, включваща представители на общините в областта, Областна администрация Разград и Регионална дирекция „Социално подпомагане“ – Разград. Работната група проведе няколко работни срещи и разработи областна карта на планираните нови социални услуги в област Разград за нуждите на планирането на ресурсите по Плана за възстановяване и развитие (ПВУ), оперативните програми и Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони (СПРЗСР) за новия програмен период 2021-2027 г. Областната карта е базирана на изготвения от експертна група на Министерството на труда и социалната политика (МТСП) проект на предварително картиране „по първа итерация“ на социалните услуги в областта.

Проведена беше работна среща на членовете на Областната работна група и кметовете/заместник кметовете на общините в област Разград, на която беше подписан протокол, удостоверяващ постигнатото съгласие между общините и другите заинтересовани страни като Областна администрация Разград и РДСП – Разград за окончателния вариант на Областната карта на планираните нови социални услуги в област Разград.  Картата беше утвърдена от областния управител на област Разград Иван Борисов и изпратена в Министерството на труда и социалната политика.Тези нови социални услуги са планирани на областно ниво, защото ще обслужват не само потребителите от общината, на чиято територия се предвижда да бъдат създадени, но и от цялата област. Затова беше необходима координация и постигане на съгласие между всичките седем общини в региона. Общините изготвиха мотивирани становища за потребността от социалните услуги на тяхна територия и за капацитета да ги разкрият и управляват.Това е отлична възможност за удовлетворяване на потребностите от социални услуги на жителите на нашата област, за повишаване качеството на съществуващите, за разкриване на нови работни места и за стимулиране на социално-икономическото развитие на областта ни.

 

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе