Необходимо е спешно решение за финансово подпомагане от бюджета на ВиК операторите

Във връзка със съобщение на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ), в което се посочва, че:  „Държавните ВиК дружества в страната са заплашени от фалит заради високата цена на електроенергията и липсата на разбиране от страна на Комисията за енергийно и водно регулиране, която отказва да предприеме действия, с които да защити операторите, въпреки наличните законови разпоредби“, информирам за следното:

От лятото на 2021 г. се наблюдава безпрецедентно увеличение на цените на електроенергията на свободните пазари в Европа, респективно в България. Министерски съвет предприе мерки за подпомагане на търговските субекти, включително и ВиК операторите, чрез отпускане на 450 млн.лв. от държавния бюджет, за подпомагане с по 110 лв. за мегаватчас за месеците октомври и ноември.

YouTube

ВиК операторите доставят необходимата им електроенергия въз основа на сключени договори с доставчици, избрани по реда на Закона за обществените поръчки. В редица случаи в резултат на повишените цени в сегмента „Ден напред“ на „Българската Независима Енергийна Борса“ ЕАД, сключените договори биват едностранно прекратявани от доставчиците и/или условията по тях биват променяни. Същевременно липсва информация ВиК дружествата да предприемат съответни мерки за защита на търговския си интерес по съдебен път.

Комисията повдигна въпроса за необходимостта от изпълнение на предвидените в предмета на дейност на „Български ВиК Холдинг“ ЕАД, учреден с Разпореждане №1 от 22.01.2020 г. на Министерски съвет, мерки за общо управление на процедурите за възлагане на обществените поръчки по отношение доставка на електроенергия, доколкото по този начин биха се осигурили далеч по-добри условия за ВиК дружествата.

В отговор представителите на холдинга посочиха, че са в процедура за създаване на собствено дружество – търговец на електроенергия и посочиха, че предстои в Комисията да бъде внесено искане за издаване на лицензия, и предвиждат дружеството да започне своята дейност до края на 2021 г. Искане с такъв характер обаче не е постъпило и до момента в деловодната система на КЕВР.

МРРБ в тяхно писмо от 03.09.2021 г. посочиха, че „МРРБ и „Български ВиК Холдинг“ ЕАД са предприели съвместни действия за подпомагане и укрепване на ВиК дружествата“. За съжаление и до момента в КЕВР не е постъпвала по-конкретна информация за планираните и/или предприети действия в тази посока. 

Нееднократно Комисията информира МРРБ и „Български ВиК Холдинг“ ЕАД относно липсата на нормативна възможност за КЕВР да преразгледа действащите цени на ВиК услуги за 2021 г., доколкото процедурата за прилагане на чл. 19 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационни услуги (ЗРВКУ), предвиждаща възможност за преразглеждане на цените при възникване на непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден характер, което съществено променя приходите и икономически обоснованите разходи на ВиК операторите, изисква изменението на цените във връзка с непредвиденото събитие да се извърши с решението на КЕВР по чл. 29 от Наредбата за регулиране на цените на ВиК услугите (приета от Министерски съвет), с което Комисията изменя служебно одобрените цени в бизнес плана чрез добавяне на инфлационен индекс намален с коефициент Х в края на всяка година, преди започването на новия ценови период. 

През текущата 2021 г., ВиК дружествата представят в КЕВР бизнес планове и ценови заявления за новия регулаторен период 2022-2026 г. Комисията ще утвърди цени на ВиК услуги за 2022 г. като част от процедурата за одобряване на новия бизнес план, и няма правни основания да провежда процедура за изменение на одобрени цени по реда на чл. 29, поради изтичане на действащия регулаторен период. Комисията провежда работни срещи и обсъждания с всички дружества, като дава възможност ВиК операторите да обосноват и докажат повишените разходи не само за електроенергия, но и за други материали, външни услуги и възнаграждения, които да бъдат отразени в изменените бизнес планове. Обръщаме внимание обаче, че бизнес плановете на редица държавни ВиК оператори не са съгласувани от съответните Асоциации по ВиК, като в някои случаи дори МРРБ е дало отрицателни мандати на областните управители.

Важно е да се отбележи, че честото и непредвидено допълнително повишаване на цените на ВиК услугите за потребителите извън одобрените бизнес планове крие значителни рискове за потребителите на ВиК услуги. Все още не са предприети законодателни изменения за подпомагането на домакинствата с ниски доходи с оглед гарантирането на достъп до ВиК услуги.

Основен принцип на правовата държава е всяка институция да функционира в границите на своите нормативно установени компетенции.  Направените опити за внушения и намеса в работата на независимия регулатор са нарушение на закона, и на основни принципи заложени в ЗРВКУ, доколкото натрупаните загуби от страна на дружествата, в резултат на бездействия и несвършени задължения на принципала, ще бъдат включени в цените и заплатени от потребителите.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе