Български граждани могат да съчетават цивилна и военна кариера чрез възможностите на доброволния резерв

Българските граждани, които желаят да съчетават цивилна и военна кариера, имат тази възможност и през следващата 2022 г. Със заповед на министъра на отбраната от 25 ноември са обявени 1564 длъжности за служба в доброволния резерв. Те могат да се заемат от български граждани, освободени от военна служба, без провеждане на конкурс.

Обявените длъжности са в следните военни формирования:

YouTube

  • За Сухопътните войски – общо 1344 длъжности;
  • За Централно военно окръжие – общо 202 длъжности;
  • За Военноморските сили – общо 18 длъжности;

Кандидатите подават документи до 28 октомври 2022 г.

Възрастовата граница за служба в доброволния резерв е 55 г. за войниците, сержантите, офицерските кандидати и младшите офицери, а за старшите офицери – 60 г. Доброволният резерв се попълва само от граждани с военна подготовка, годни за служба в доброволния резерв. Резервистите имат предимство при кандидатстване за приемане на военна служба при равни други условия и при постъпване на обучение във висшите военни училища, също при равни други условия.

Договорът на резервиста е до 5 г., през което време той получава всяка година веднъж една месечна заплата за звание и длъжност, за която е сключен договорът. Всеки резервист, по закон, може да бъде призован на активна служба за подготовка през годината за срок до 25 дни. Това време се зачита за трудов стаж от първа категория като резервистът е с всички права на военнослужещ и получава заплата за дните на активна служба. Пътните разходи от населеното място по местоживеене до гарнизона за изпълнението на службата и обратно, се поемат от Министерството на отбраната, резервистът може да ползва почивните бази и лечебните заведения на министерството.

Сред изискванията, на които трябва да отговорят кандидатите за длъжностите за служба в доброволния резерв, са: да нямат друго гражданство освен българско; да са годни и психологически пригодни за служба в доброволния резерв; да притежават образование, съответстващо на изискванията на длъжността; да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер; срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление; да не са освобождавани от военна служба поради дисциплинирано наказание „уволнение”; да не са навършили пределна възраст.

Заявления за кандидатстване за участие в конкурсите за приемане на служба в доброволния резерв на български граждани, освободени от военна служба, без провеждане на конкурс се подават до началника на съответното военно окръжие или в офисите за военен отчет на общините. Информационни материали и обявата за длъжностите може да намерите в окръжията, общините, бюрата по труда и военните клубове. Информация е публикувана на сайта на ЦВО www.comd.bg, както и на сайтовете на областните и общинските администрации.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе