76,6% от домакинствата в област Разград имат достъп до интернет

Резултатите от проведеното през 2021 г. изследване за използването на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в домакинствата и от лицата показват, че 76.6% от домакинствата в област Разград имат достъп до интернет, при средно 83.5% за страната. Спрямо проведеното през предходната година наблюдение, в областта се наблюдава ръст на този показател от 3.2 процентни пункта. По относителен дял на домакинствата с достъп до интернет област Разград заема 21-во място сред всички области в страната. Най-висок е този показател в област Варна – 91.1%, а най-нисък в област Враца – 67.9%.

През 2021 г. 71.0% от лицата в област Разград на възраст между 16 и 74 навършени години използват интернет всеки ден или поне веднъж седмично, при средно 73.9% за страната. В сравнение с 2020 г. този показател за област Разград нараства с 9.0 процентни пункта. По области най-висок е относителният дял на лицата, използващи регулярно удобствата на глобалната мрежа в област София (столица) – 84.4%, а най-нисък в област Пазарджик – 52.1%.

YouTube

В област Разград жените са по-активни при редовното използване на интернет в сравнение с мъжете – съответно 72.1 и 70.0%.

Докато 97.5% от лицата с висше образование в област Разград използват редовно глобалната мрежа, то 52.5% от лицата с основно или по-ниско образование се възползват от възможностите, които тя предоставя.

През последните 12 месеца 10.6% от лицата в област Разград са използвали глобалната мрежа за взаимодействие с органите на държавната и местната власт, при средно 26.6% за страната. По този показател област Разград заема 26-то място сред областите в страната.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе