МИГ Исперих започна прием на неземеделски проекти

Местна инициативна група Исперих обяви прием на проектни предложения по мярка 6.4. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности” на Стратегията за Водено от общностите местно развитие.

Финансирането е от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

YouTube

Допустими кандидати:

  • търговци, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите, или  еквивалентни лица съобразно законодателството на държава-членка на Европейското икономическо пространство;
  • физически лица, регистрирани по Закона за занаятите или земеделски стопани.

Допустими дейности:

  • развитие или подобряване на услуги за населението;
  • развитие или подобряване на производства, включени в определените в Националната стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия 2014-2020 групи сектори;
  • развитие на производства в областта на „зелената икономика”, включително на производство на енергия от възобновяеми енергийни източници;
  • развитие на туристически услуги.

Процедурата е с два крайни срока за кандидатстване, като първия прием е в периода от 14 февруари до 16:30 часа на 31 март 2022 г.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ е 279 452,55 лева.

Общите допустими разходи за един проект са от 10 000 до 100 000 лева.

Интензитетът на помощта е до 60% от допустимите разходи по проекта.

Проектните предложения се подават изцяло по електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България – ИСУН 2020

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

dm petroleum

Върни се горе