Европейският парламент иска по-строги правила на ЕС за защита на децата

Евродепутатите искат да укрепят настоящите правила и надзора на единния пазар, за да се гарантира, че всички играчки, продавани в ЕС, включително от трети държави и онлайн, са безопасни.

Парламентът подчертава, че въпреки че Директивата относно безопасността на детските играчки (ДБДИ) спомага за високото равнище на безопасност на децата, някои производители от държави извън ЕС, които предлагат продуктите си на единния пазар, особено онлайн, не спазват законодателството на ЕС. В резултат на това много играчки, продавани в ЕС, все още представляват значителни заплахи за децата.

YouTube

В доклад, одобрен с 688 гласа „за“, 6 „против“ и 1 „въздържал се“, членовете на ЕП призовават Европейската комисия и държавите членки да засилят мерките, за да гарантират, че всички играчки, които се предлагат на пазара на ЕС, независимо къде са произведени, отговарят на изискванията на ДБДИ.

Химикали

Парламентът напомня, че играчките, които се допускат на единния пазар, трябва да отговарят на специфичните правила на ЕС относно химикалите. Европейската комисия следва да гарантира, че веществата, нарушаващи функциите на ендокринната система, са забранени в детските играчки веднага щом бъдат идентифицирани. В допълнение Комисията трябва да вземе решение дали настоящото разграничение между детски играчки, предназначени за деца на възраст под 36 месеца, и такива, предназначени за по-големи деца, не трябва да бъде премахнато.

Бъдещото преразглеждане на ДБДИ следва също така да позволи граничните стойности за опасни химични вещества в състава на детските играчки да бъдат бързо адаптирани, когато е необходимо, като се избягват ситуации, при които на национално равнище се определят различни стойности.

Надзор на пазара и свързани играчки

Парламентът призовава държавите членки да координират своите дейности по надзора на пазара и да подобрят контрола за по-ефективно откриване и удостоверяване на опасни играчки. За тази цел Комисията следва да проучи и използването на нови технологии, като например електронното етикетиране и изкуствения интелект.

Като подчертават, че свързаните играчки могат да изложат децата на нови опасности и да представляват риск за тяхната безопасност, неприкосновеност на личния живот и психично здраве, членовете на ЕП насърчават производителите да интегрират механизми за безопасност и сигурност още при проектирането на своите играчки, например срещу киберзаплахи. Те призовават Комисията да предложи правила за справяне с тези проблеми.

Парламентът също така призовава Комисията да направи оценка дали етикетите на детските играчки биха могли да включват информация относно трайността и възможностите за поправка на продукта.

Електронна търговия

Членовете на ЕП отново заявяват, че онлайн местата за търговия „следва да бъдат задължени да поемат по-голяма отговорност за гарантиране на безопасността и съответствието с изискванията за безопасност на играчките, продавани на техните платформи“, например чрез премахване на опасните играчки и предотвратяване на повторното им появяване.

Докладчикът Брандо Бенифеи (С&Д, Италия) заяви: „Настоящата директива е добра стъпка напред по отношение безопасността на децата, но според нас все още има няколко проблема. Сред тях са появата на научни доказателства, идентифициращи неизвестни досега токсични химически вещества и рискове, както и големият брой опасни играчки, които се разпространяват на онлайн пазарите. В тази връзка ние призоваваме за преразглеждане на правилата на ЕС. Искаме също така Комисията да обърне внимание на рисковете, свързани с цифровизацията, в т.нар. свързани играчки, където функциите за сигурност на децата срещу киберзаплахи са неадекватни или почти липсват. Нашите деца заслужават възможно най-високо ниво на защита, когато играят, и трябва да направим всичко възможно, за да гарантираме това”.

Според Safety Gate – системата на ЕС за бързо предупреждение за опасни потребителски продукти, през 2020 г. играчките са били категорията продукти, за която най-често са били получавани сигнали (27% от всички нотификации). Данните, предоставени от Комисията на 3 декември 2021 г., показват, че през 2021 година повечето сигнали се отнасят до моторни превозни средства или свързани с тях продукти (27%) и играчки (19%).

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе