Общински съвет-Кубрат заседава в петък

Общински съвет – Кубрат ще проведе редовно заседание, което ще се състои на 25 февруари 2022 г. /петък/ от 14:00 часа в Ритуалната зала при НЧ “Св. Св. Кирил и Методий“- гр. Кубрат, при следния дневен ред:

1. Приемане на отчет за дейността на Общински съвет – гр. Кубрат и неговите комисии за периода от месец юли 2021 г. до месец декември 2021 г. включително.
2. Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление по видове и категории обекти на основание чл. 66а от Закона за общинската собственост.
3. Одобряване на Годишен доклад за наблюдението и изпълнението на План за интегрирано развитие на Община Кубрат 2021 – 2027 г. за периода 01.01.2021 – 31.12.2021г.
4. Приемане на Общински План за младежта за 2022 г.
5. Учредяване право на ползване за устройване на постоянен пчелин в имот от Общински горски фонд с идентификатор 40422.294.939 в землището на гр. Кубрат.
6. Определяне на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд за общо и индивидуално ползване за стопанската 2022/2023 г.
Докладва: Женифер Пойраз – Зам.-кмет на Община Кубрат
7. Закупуване на медицинска техника, апаратура, оборудване и обзавеждане за нуждите на COVID-отделение на „МБАЛ-Кубрат“ ЕООД гр. Кубрат.
8. Ползване на дървесина от горски територии – общинска собственост през 2022 година.
9. Даване на съгласие за участие на Община Кубрат като партньор в проект съвместно с побратименият гр. Ергене, Република Турция.

YouTube

Заседанията на постоянните комисии към Общинския ще се проведат на 23 февруари в Заседателната зала на Община Кубрат с начален час от 13.30 часа.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе