Приеха новия бюджет на Община Кубрат

Общинският съвет в Кубрат проведе редовно заседание, на което бяха разгледани и гласувани общо 20 докладни записки, като шест идентични точки бяха гласувани анблок.

Още в началото мнозинството от съветниците приеха новият бюджет на Общината за 2022 година. Параметрите на финансовата рамка по отделните функции представи кметът Алкин Неби. Общият обем на бюджета е малко над 21 млн. лева, като спрямо миналогодишния бюджет завишението е с около 2.2 млн. лева.

YouTube

Съветниците приеха изменение и допълнение на Наредба № 16 за стопанисване и управление на земеделските земи от общинския поземлен фонд, както и извършването на вътрешни компенсирани промени по бюджета на Община Кубрат за 2022 година.

Общинският съвет прие също условията и реда за установяване на жилищни нужди и за настаняване под наем в общинските жилища.

Местните депутати одобриха поемането на два краткосрочни безлихвени заема от централния бюджет за авансово плащане по проект за реконструкция на екопътека и прилежаща традиционна зона за отдих с изграждане на туристически атракции в кубратския лесопарк на обща стойност от около 82 000 лв. Поемането на краткосрочния заем е необходим, тъй като проекта се осъществява на два етапа.

Общинарите одобриха предоставянето на временен безлихвен заем от общинския бюджет в размер на 15 000 лв. на СНЦ „МИГ Завет – Кубрат“, а също и издаването на запис на заповед от Общината в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ авансовото плащане на сдружението за одобрени дейности и разходи по подмярка 19.4 за периода 2014-2020 година.

Местният парламент одобри продажбата на поземлен имот на собственика на законно построена жилищна сграда в село Бисерци, както и продажбата на незастроени имоти в селата Сеслав, Севар и Звънарци.

Съветниците определиха маломерните имоти и лозя от общинския поземлен фонд за отдаване под наем за стопанската година без търг или конкурс.

На заседанието беше приет и годишния план на дейностите за подкрепа на личностното развитие на децата и учениците в община Кубрат за 2022 година.

На заседанието бяха определени основните месечни заплати на кмета на общината и на кметовете на кметства, считано от 1-ви април 2022 г.

Беше одобрена и бюджетната прогноза за периода 2023 – 2025 година на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности.

В края на заседанието бяха определени представители на Община Кубрат за участие в извънредно заседание на Асоциация „Водоснабдяване – Дунав“ – Разград. Община Кубрат ще бъде представяна от кмета г-н Алкин Неби, а негов заместник ще е зам.-кметът г-н Мирослав Йорданов.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе