Културни ценности от фондовете на Историческия музей в Исперих ще се експонират с европроект

Подписан е договора за изпълнение на проект „Ревитализиране на обекти за представяне на културно-историческото наследство на Община Исперих”, подрепен от Програма РА 14 „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество” на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.

Той е сред 14-те одобрени проекта в рамките на първата покана за набиране на проектни предложения по Резултат 1 „Подобрено управление на културното наследство”, подрезултат 1.1 „Културно наследство, представено в ревитализирани, реставрирани и реновирани места”.

YouTube

Стойността на безвъзмездната финансова помощ е 590 661 лева, а времето за изпълнение на дейностите – 21 месеца.

Предвижда се ревитализиране на два обекта за представяне на културни ценности от фондовете на Исторически музей Исперих – художествена галерия и зала за временни експозиции. Целта е повишаване ролята на културата и културното наследство за местното развитие чрез насърчаване заетостта, социалното приобщаване и културното предприемачество, развитие на управленския капацитет в прилагане на иновативни технологии за представяне богатото културно наследство на община Исперих.

За художествената галерия е предвидено да се доизгради ел. инсталацията в експозиционната зала, да се извърши текущ ремонт на пространството пред галерията, да се оборудват залата и фондохранилището към нея и да се обособи магазин за сувенири. Предвидено е и обновяване на пространството за временни експозиции, находящо се в административната сграда на музея – текущ ремонт, доставка на специализирано оборудване, реновиране на фоайето и превръщането му в творчески център за работа с деца и обособен магазин за продажба на сувенири, ремонт на тоалетната за посетители и осигуряване на достъпна среда за хора с увреждания до експозиционната зала.

След приключване на ремонтните дейности и оборудването на двете зали ще бъдат организирани две нови изложби:

  • Постоянна художествена изложба с картини на местни художници „Исперих и Лудогорието”, и
  • Археологическа изложба, експонирана в залата за временни експозиции в административната сграда на музея. В ревитализираната зала за временни експозиции на музея ще бъде подредена изложба с работно заглавие „АР „Сборяново” – 40 години археологически проучвания”. Тя ще представя най-ценните експонати, открити от археологически експедиции, извършени на територията на резервата.

Експозициите ще бъдат представени по интерактивен начин.

Областен информационен център – Разград е част от мрежата от 27 Областни информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) в България.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

dm petroleum

Върни се горе