Община Разград обяви обществена поръчка за довършване на ремонта на спортна зала „Абритус“

Снимка: Вестник "Екип 7"

Община Разград обяви обществена поръчка с предмет „Текущ ремонт на Спортна зала „Абритус“ гр. Разград“. Довършването на ремонта на спортното съоръжение и въвеждането му в експлоатация е сред основните приоритети пред ръководството на Община Разград и усилията, насочени към изпълнение на този ангажимент, не са спирали от началото на мандата на управление. Припомняме, че ремонтът на спортната зала с внедряване на енергоспестяващи мерки стартира през 2013 г., той бе на стойност 1 099 391,53 лв. без ДДС. Спрян е първоначално поради установяване на компрометирани участъци в конструкцията. Впоследствие е установено, че фирмата-изпълнител се намира в забава, част от вземането на фирмата-изпълнител – „Фърст инвестмънт“ ЕООД, преименувана по-късно на „Бау енерджи“ ЕООД – е изкупено от Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници“ чрез цесия. Ситуацията се превръща в сложен юридически казус, по чието разрешаване за дълъг период от време не са взети ефективни мерки. Настоящото ръководство на Община Разград успя да предприеме действия, свързани с прекратяване на договора след установяване на извършените вече строителни действия.

Така в новата обществена поръчка, обявена в края на миналата седмица, са описани конкретни видове строителни и монтажни работи на прогнозна стойност 333 333,33 лв. без ДДС. Конкретните дейности са по отношение на: Зала баскетбол, Монтаж на  открита ел. инсталация в кабина, Фоайе (кота 0,00), Зала (кота 0,00), Водомерен възел, Фитнес, Сауна, Други помещения и коридори, Фасади и дограма, ОВК, Климатизатори, БГВ-солари, Електро. За част от тях материалите са налични на обекта, за останалите е необходимо да бъдат доставени от изпълнителя, като това е уточнено в техническата спецификация.

YouTube

Срокът за подаване на оферти е 13 май, а срокът за изпълнението на поръчката не може да бъде  по-дълъг от 90 календарни дни, считано от датата, посочена във възлагателно писмо от страна на Възложителя Община Разград.

Цялата документация по провеждането но обществената поръчка за довършване на спортна зала „Абритус“ е в Централизирана автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“, към която се насочва от „Профил на купувача“ на сайта на Община Разград – https://app.eop.bg/today/207779.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе