Изявление на кмета на Кубрат във връзка с решение на Комисията по енергийно и водно регулиране

Скъпи жители на Община Кубрат,

В качеството си на Кмет на Община Кубрат, както и като жител на Община Кубрат, като един отговорен и добросъвестен гражданин, застанах пред Вас още през 2017 година и заявих категоричната си позиция, че ще браня правата и интересите на всички ни, ще насоча цялостната си политика по отношение на общината към качествено развитие и ще следя за потребностите и желанията на местната общност.

В тази връзка искам да уведомя всички Вас, че с Решение № БП-Ц-14 от 21.07.2022 г., КЕВР определи нови цени на водата.
В качеството си на Кмет на Община Кубрат и смятайки, че всички ние сме заинтересовани лица, в 14-дневния законоустановен срок, подадох жалба срещу този акт, пред Административен съд – София. Искането ми пред уважаемите административни съдии е да се произнесат по отношение на Решение № БП-Ц-14 от 21.07.2022 г. на Комисията за енергийно и водно регулиране, че същото е нищожно, взето при грубо нарушаване на административно-процесуалните правила, при липса на компетентност и воля от страна на членовете на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване – Дунав“ ЕООД, гр. Разград. Новата цена на водата е приета за „социално поносима“ от КЕВР, без за това да е отчетена социално-икономическата обстановка в страната и възможността на домакинствата да поемат този разход.

От друга страна в жалбата съм посочил, че съгласно рзпоредбата на чл. 10, ал. 1 от Устройствения правилник за дейността на КЕВР и неговата администрация, председателят на комисията свиква и води заседанията на комисията. Видно от оповестените протоколи, комисията е свикана от председателя Станислав Тодоров, чийто избор за такъв е обявен за противоконституционен с решение № 8/21.07.2022 г. по КД № 4/2022 г. Следователно всички проведени заседания са свикани от нелегитимен председател, съответно не е спазена процедурата по вземане на решения.

С оглед изложеното, взетите решения, задължителна част от процедурата по приемане на оспореното решение, са нищожни, което влече нищожност и на крайния акт. В жалбата настоявам за спиране изпълнението на решението на КЕВР и преразглеждането му.
Още по време на дебатите за приемане на Решение № 368 по Протокол № 32 от проведено заседание на 19.05.2022 г. на Общински съвет Кубрат, изразих становище, упълномощения представител на Община Кубрат да гласува „Против” на заседанието на Общото събрание на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване – Дунав“ ЕООД, гр. Разград по точка 3.2. „Съгласуване на проект на Бизнес плана на „Водоснабдяване – Дунав“ ЕООД, гр. Разград за развитие на дружеството през регулаторен период 2022-2026 г.”.

Мотивирах се пред Общински съвет – Кубрат, че завишаването на цената на водата е необосновано високо.

Като кмет на Община Кубрат, смятам че не е справедливо жителите на общината да плащат за услугата за доставяне на питейна вода, отвеждане и пречистване на цена от 5,30 лева на кубичен метър. Считам, че нарастването на цената на водата с 1,67 лева на куб. м. е рекордно и това много ще утежни финансовото състояние на домакинствата. Същевременно, независимо от увеличението на цената на водата, същата е с много лошо качество.

Убеден съм, че с горепосочените си действия съм положил основите към това да намерим заедно успешно решение на този проблем. Знам, че в трудното ни ежедневие правилните решения идват само с подкрепата на много хора!

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе