Земеделски производител от Завет разширява стопанството си с евросредства

Марияна Тодорова от град Завет стопанисва пасища и мери в размер на близо 74 дка и отглежда 109 млечни овце-майки. С проект „Развитие и разширяване на малко стопанство за отглеждане на дребни преживни животни – овце”, подкрепен по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства” от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. ще бъде увеличен икономическия размер на стопанството и ще бъде подпомогнато създаването на жизнеспособна и устойчива овцеферма. Това информират от ОИЦ-Разград.

В одобрения бизнесплан е включено увеличение на броя животни, което ще бъде осъществено чрез собствено възпроизводство и към годината на проверка те ще дотигнат 140 млечни овце, като се прилага оборно-пасищната система на отглеждане.

YouTube

За преодоляване на рисковете пред които е изправено стопанството и за ограничаване на силно заразни болести, фермерката предвижда да закупи моторна пръскачка и водоструйка за дезинфекция, което ще ограничи разпространението на епизоотии и масови болести по животните.

Животновъдният обект ще бъде регистриран по смисъла на чл. 137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност . Фермерът ще се включи в курсове за придобиване на професионални умения в земеделския сектор. Разширените познания ще му помогнат да ръководи по-успешно своето стопанство.

Общата стойност на проекта е 29 337 лева, които са изцяло безвъзмездна финансова помощ за бенефициента, а дейностите трябва да приключат до февруари 2025 година.

Областен информационен център – Разград е част от мрежата от 27 Областни информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) в България.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе