ЕП подкрепя стимулирането на използването на възобновяеми енергийни източници и спестяването на енергия

Европейският парламент иска до 2030 г. възобновяемата енергия да се използва много повече, а потреблението на енергия да бъде значително намалено.

В сряда членовете на ЕП гласуваха за увеличаване на дела на възобновяемите енергийни източници в крайното потребление на енергия в ЕС до 45% до 2030 г., в рамките на преразглеждането на Директивата за възобновяемата енергия – цел, подкрепена и от Европейската комисия в рамките на нейния пакет „RepowerEU“.

YouTube

В законодателството са определени също така подцели за сектори като транспорта, сградите и централното отопление и охлаждане. В транспортния сектор внедряването на възобновяеми енергийни източници трябва да доведе до 16% намаление на емисиите на парникови газове чрез използването на по-голям дял от съвременни биогорива и по-амбициозна квота за възобновяеми горива от небиологичен произход, като например водород. Индустрията следва да увеличи използването на възобновяеми енергийни източници с 1,9 процентни пункта годишно, а топлофикационните мрежи – с 2,3 пункта.

Всяка държава членка ще трябва да разработи два трансгранични проекта за разширяване на зелената електроенергия. Държавите членки с годишно потребление на електроенергия над 100 TWh, ще трябва да развият трети проект до 2030 г.

Евродепутатите приеха и изменения, призоваващи за постепенно намаляване на дела на първичната дървесина, считана за енергия от възобновяеми източници.

Текстът беше приет с 418 гласа „за“, 109 гласа „против“ и 111 гласа „въздържал се“.

Енергийни спестявания

С отделно гласуване в сряда членовете на ЕП подкрепиха преразглеждането на Директивата за енергийната ефективност — законът, който определя цели за енергоспестяване както при първичното, така и при крайното потребление на енергия в ЕС.

Евродепутатите повишиха целта на ЕС за намаляване на крайното и първичното енергийно потребление, така че държавите членки трябва колективно да гарантират, че крайното потребление на енергия ще бъде намалено с най-малко 40 % до 2030 г. и с 42,5 % в първичното енергийно потребление в сравнение с прогнозите за 2007 г. Това съответства съответно на 740 и 960 милиона тона нефтен еквивалент (млн. т н.е./Mtoe) за крайното и първичното енергийно потребление. Държавите членки следва да определят задължителен национален принос за постигането на тези цели.

Целите ще бъдат постигнати чрез мерки на местно, регионално, национално и европейско равнище в различни сектори — например публичната администрация, сградите, предприятията, центровете за данни.

Текстът беше приет с 469 гласа „за „, 93 „против„ и 82 „въздържал се“.

„Само разширяването на енергията от възобновяеми източници означава истинска независимост“, заяви Маркус Пипер (ЕНП, Германия), водещ член на ЕП по отношение на Директивата за енергията от възобновяеми източници. „Твърдо подкрепяме повишената цел за 2030 г. от 45 %. Потвърждаваме необходимостта от по-голямо трансгранично сътрудничество за разширяване на внедряването на енергията от възобновяеми източници и призоваваме за диверсифицирана стратегия за внос на водород. Повдигнахме също така изискванията за устойчивост на биомасата и горивата и показахме начини, по които биогенните материали могат да имат реален икономически принос за енергийния преход.“

Членовете на ЕП и Чешкото председателство на Съвета на ЕС ще започнат преговори по досиетата, по които министрите от ЕС определиха позицията си през юни.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе