Община Кубрат сключи договор за закупуване на нов автомобил за социални услуги

Община Кубрат сключи договор за съвместна дейност с Фонд „Социална закрила“. Предмет на договора е:

  • Съвместна дейност между Фонд „Социална закрила” и Община Кубрат за закупуване на нов неупотребяван лекотоварен автомобил за нуждите на Домашен социален патронаж по проект „Закупуване на лекотова рен автомобил за разнос на храна за нуждите на Домашен социален патронаж в гр. Кубрат“.

Общата стойност на проекта е 45 400,00 лв. с включено ДДС, от които:

YouTube

  • 35 866,00 лв., с включено ДДС финансиране от Фонд „Социална закрила“.
  • 9 534,00 лв., с включено ДДС съфинансиране от Община Кубрат. Срок на изпълнение на дейностите е до 31.10.2023 г.

С реализирането на проектните дейности ще бъде постигната общата цел на проекта: Обновяване и модернизиране на съществуващата материална база в т.ч. и автомобили за разнос на храна към ДСП в община Кубрат и ще доведе до комплексни резултати: намаляване на режийните разходите в т.ч. разходите за гориво, времето за доставка на приготвената храна до домовете на потребителите, което ще доведе и до социален ефект освен чрез намаляване на таксите на потребителите на социални услуги, икономии на средства от общинския бюджет, които ще бъдат насочени към други дейности свързани с предоставянето на достъпни интегрирани услуги изразяващи се в превантивни услуги за възрастни с ранна степен на интервенция като поддържане на домашната хигиена, пазаруване и др., целта на които е да се обезпечи нарастващата потребност от предоставяне на качествени грижи в домашна среда. Предоставянето на тези услуги има ключова роля за предотвратяването на риска от социално изключване сред целевите групи.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе