Проверка на РИОСВ-Русе установи ранен цъфтеж на пролетното ботурче в землището на с. Осенец

Необичайно топлата зима е причина за по-ранния цъфтеж на пролетното ботурче (Cyclamen coum) в едноименната защитена местност, в землището на с.Осенец, на територията на община Разград. Това показа съвместната проверка на РИОСВ-Русе и Държавно горско стопанство „Разград”, което стопанисва защитената територия. Нормално  периодът на цъфтежа на защитения вид е в началото на месец март.  

Находището е в отлично биологично състояние, като проективното покритие на вида е над 85 %, а плътността на разпространение на растенията е в рамките на 25-30 екземпляра на квадратен метър. При проверката не са констатирани нарушения на режимите, записани в заповедта на обявяване на защитената територия. Границите на защитената местност са маркирани. Налични са и обозначителни табели.

YouTube

Проверките на естествените находища на растителни видове се извършват планово или при сигнал за увреждане или посегателства. Предвижда се проверка и на второто находище на пролетно ботурче в териториалния обхват на РИОСВ-Русе, в землището на село Бреница (община Тутракан).

Пролетното ботурче (Cyclamen coum) е многогодишно тревисто растение. В България видът е разпространен в Странджа, Източна Стара планина и по Черноморското крайбрежие, където се среща в дъбови гори и храсталаци.  Включен е в Закона за биологичното разнообразие – Приложение 3, както и в Червената книга на България – категория „Рядък”. Ботурчето  е лечебно по смисъла на Закона за лечебните растения.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе