Община Кубрат стартира реализация по проект “Грижа в дома”

Община Кубрат стартира реализирането на проект № BG05SFPR002-2.001-0040 „Грижа в дома в Община Кубрат”, по процедура BG05SFPR002-2.001 “Грижа в дома”, финансира по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027г., съфинансирано от Европейския съюз.

Общата стойност на отпуснатите финансови средства е в размер на 620 295,05 лв., от които 527 250,80 лв. съфинансирано от ЕС и 93 044,25 лв. национално съфинансиране.
Община Кубрат в качеството си на бенефициент реализира следните дейности:

YouTube

1. Проведе обучение на 37 специалисти по социални дейности. Специфичното обучение на специалистите в областта на социалните дейности има за цел да формира системна представа за социалната услуга „грижа в дома”, както и за критериите за качество на изпълняваните социални дейности в обхвата на проекта.
1.1. Резултати от изпълнение на дейността:
– 37 лица от целевата група придобиват умения и знания относно спецификата на работа с възрастни и болни хора в домашна среда. Обучението включва и усвояване на умения за предоставянето на социални услуги, спазване и прилагане на критерии за качество на услугите.
2. Възложи изпълнението на услугата „грижа в дома“ по проект № BG05SFPR002-2.001-0040 „Грижа в дома в Община Кубрат”, по процедура BG05SFPR002-2.001 “Грижа в дома”, финансира по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027г., съфинансирано от Европейския съюз, на ДОСТАВЧИК на услуга от общ икономически интерес – Дирекция „Специализирана администрация“ при Община Кубрат. Изпълнението на услугата „грижа в дома“, започва от 01.02.2023г. до 01.02.2024г.
Чрез изпълнението на дейностите по проекта се цели да се достигне до най-уязвимите групи от населението, които ще получат навременна и професионална подкрепа от 4 координатори на проекта, 58 домашни помощници и 5 медицински лица, които ще предоставят мобилно интегрирани здравно – социални услуги в домашна среда, в зависимост от индивидуални потребности на потребителите, чрез предоставяне на богат спектър от услуги в домашна среда, в т.ч.:
• Предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги по домовете и психологическа подкрепа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване и лица с увреждания.
• Доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, както и осигуряване на транспорт на персонала, предоставящ услугите, от/до домовете на лицата. Допустимо е също така заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни и битови услуги (със средства на потребителите).
• Предоставяне на лицата от целевата група на информация относно превенция и профилактика на здравето и социално значими заболявания, включително консултации с диетолог и др. специалисти при необходимост.
• Осигуряване на супервизия и обучения на служителите, предоставящи почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда.

Община Кубрат в качеството си на конкретен бенефициент по схемата ще създава възможност за ефективно предоставяне на социалната услуга.

С решение № 443 от 16.12.2022г. на Общински съвет – Кубрат потребителите по проект № BG05SFPR002-2.001-0040 „Грижа в дома в Община Кубрат” – не заплащат такса.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе