Проекти в община Исперих подкрепят предприемачеството и социално-икономическата интеграция

Местната инициативна група (МИГ) – Исперих изпълнява многофондова Стратегия за Водено от общностите местно развитие (СВОМР), в която са предвидени…

Община Исперих започна изпълнението на проект за социално-икономическа интеграция на маргинализираните общности

От 01.12.2019 г. в Община Исперих започна изпълнението на Проект № BG05M9OP001-2.033-0003-C01 „Социално-икономическа интеграция на маргинализираните общности в Община Исперих“,…