И през 2023 г. Превантивен позитивен календар във всяка всяка класна стая в община Разград

За седма поредна година Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни към Община Разград отпечата Превантивен…

Връчиха наградите на победителите в конкурса за класови дейности по Позитивния календар на МКБППМН

Заместник-кметът на Община Разград Руска Вътева връчи наградите на част от победителите в първия конкурс за класови дейности по специалните…