Лекция за действие при бедствия, аварии, катастрофи, пожари и оказване на първа помощ в СОУ „Христо Ботев“-Лозница

Подготовката на учениците за действие при бедствия, аварии, катастрофи, пожари и оказване на първа помощ е отговорна задача, която се…

Секретарят на МКБППМН-Кубрат изнесе лекция пред учители и ученици от НУ „Васил Левски“-Лозница

По покана на д-р Айше Реджеб, директор на отдел „Образование и култура“ при Община Лозница секретарят на кубратската комисия изнесе…

Лознишка детска градина дискутира образователния продукт „Усмивко и Сърдитко – знакови стимули за позитивно поведение“

При повишен интерес премина организиранията на образователен семинар от д-р Айше Реджеб, директор на отдел „Образование и култура“ при Община…