Проектът за въвеждане на общата рамка за оценка CAF бе представен пред служителите от Областна администрация-Разград

© Областна администрация - Разград

Проектът „Въвеждане на общата рамка за оценка CAF в администрациите“ бе представен на комуникационно събитие пред ръководството и служителите в Областна администрация-Разград и служителите в институцията.

Бенефициент на проекта е Института за публична администрация, а Областна администрация-Разград е сред пилотните администрации, в които той се реализира.

YouTube

Основната му цел е да подобри ефективността и качеството на работа в администрациите, като ги запознае в дълбочина с модела на CAF, подпомогне внедряването му в 48 администрации в страната и развие Националния ресурсен център по CAF в Института за публична администрация.

До този момент са проведени две обучения на служители на Областна администрация Разград, а със заповед на Областния управител е сформирана група за самооценка на администрацията, неин ръководител е главен експерт Светлин Симеонов, а контрола по реализацията на проекта в Областна администрация извършва Главният секретар Михаил Тодоров.

На комуникационното събитие за представяне процеса на внедряване на системата за управление на качеството в Областна администрация Разград проектът бе представен пред всички служители. Целта е да се представи проекта за самооценка в организационните звена – дирекции/отдели/сектори – и ролите на служителите, ангажирани в работния процес. Представената информация  трябва да се обвърже с очаквано от Групата за самооценка (SAG) съдействие от страна на всички служители и да се акцентира върху ползата от CAF. Представена бе конкретна информация за процеса на самооценка, през който ще премине организацията, очакваните резултати (доклад от самооценката и доклад за подобрения) и ползата от тях. Предстои изготвяне на кратка информация за процеса на самооценка, през който ще премине организацията и ползата от тази самооценка, която да бъде насочена към медиите и гражданите.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе