Среща на работодатели с безработни се проведе в Кубрат

В изпълнение на дейностите по проект BG05M9OP001-2.005-0061-C03 „Социално включване и достъп до заетост в Община Кубрат”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., в общинския център се проведе трудова борса. Целта бе работа с потенциални работодатели за преодоляване на дискриминационни нагласи при наемането на представители на уязвими групи на пазара на труда, заедно с предоставянето на посреднически услуги.

Участваха представители на Дирекциите „Бюро по труда” (ДБТ) и „Социално подпомагане” Кубрат, кметове на населени места и безработни лица с регистрация в ДБТ. Сред поканените бе и Областен информационен център (ОИЦ) – Разград.

YouTube

Срещата откри заместник-кметът на общината г-жа Женифер Пойраз – ръководител на проекта, която представи целите и по-значимите изпълнени и предстоящи дейности.

Снежана Иванова, началник-отдел „Посреднически услуги” в ДБТ – Кубрат представи актуални програми и мерки за търсещите работа, както и обяви за свободни позиции. Тя информира присъстващите и за стъпките, които трябва да предприемат, за да се регистрират в съответното териториално поделение на институцията. Денислав Николов, експерт човешки ресурси от фирма „Евро Проконсулт – Русе”, упражняваща дейност като трудов посредник, сподели неговите наблюдения и впечатления относно пазара на труда и тенденциите за района на Община Кубрат.

Представител на „Арев Премиер” ООД гр. Русе разясни дейността на фирмата и свободните работни позиции, с които разполагат. На срещата присъстваха и предприемачи от разградските фирми „Петстрой” ЕООД, „САВ – Разград” ООД, „CNC systems” ЕООД, „Tерм 2006” ЕООД и „Термоинженеринг” ЕООД, работодатели от Кубрат – хотел-ресторант „Рибарска среща” и ЕТ „Егенет-Хюсеин Хюсеинов”.

Предоставена бе възможност на граждани от целевата група да зададат въпросите, които ги вълнуват. Безработните споделиха, че биха работили и надомна работа, каквато след разискване им беше предложена от един от работодателите. Състояха се разговори между представителите на бизнеса, институциите и желаещите да започнат работа в неформална обстановка.

Областен информационен център – Разград е част от мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) в България.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе