Правителството одобри законопроект за промени на Закона за чужденците в България

Правителството одобри проектозакон за изменение и допълнение на Закона за чужденците в Република България. Документът цели прецизиране на отделни разпоредби на досега действащия закон с оглед тяхното практическо прилагане, както и недопускане на възможността за заобикаляне на закона.

С новите промени се създава възможност, чужденец с валидно разрешение за продължително, дългосрочно или постоянно пребиваване у нас да може да влиза в страната без виза. Предвидено е допълнение с оглед въвеждането на нова структура, компетентна да издава разрешения за продължително пребиваване на чужденци.

Предлаганите промени изчистват и досегашните административни тежести по отношение на пребиваването на висококвалифицирани и сезонни работници. Според досега действащия закон, при смяна на работодателя в периода на пребиваването им у нас, на тези хора им се налага да кандидатстват за нова виза за дългосрочно пребиваване.

Урежда се и статутът за пребиваване на непридружени деца-чужденци чрез издаване на разрешение за продължително пребиваване в страната до навършване на пълнолетие. Прецизират се правомощията на компетентните държавни структури по отношение на грижите, които се полагат спрямо тях.

Предвидени са редица допълнения и изменения в Закона за български документи за самоличност и в Закона за влизането, пребиваването и напускането на Република България на гражданите на ЕС, които не са български граждани, и членовете на техните семейства.

В Закона за български документи за самоличност се въвежда нов вид документ, който ще се издава на децата-чужденци, предвиден е срок за издаването и за пребиваването на чужденци.

В закона за пребиваването в България на граждани на ЕС е установена липса на правна уредба за издаване на удостоверения за пребиваване на членовете на семейството на български граждани, упражнили правото
си на свободно движение, както и за възможността да се откаже право на пребиваване на територията на страната ни в случай на установено и доказано фиктивно съжителство и фиктивен брак.

Приетият документ ще бъде предложен за разглеждане и приемане от Народното събрание.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]Върни се горе