Актуални възможности за бизнеса по европрограмите

В Областния информационен център (ОИЦ) – Разград се проведе среща за представители на бизнеса от Лудогорието.

Експертите от ОИЦ представиха условията за участие в отворената процедура „Умения” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.
По нея могат да кандидатстват широк кръг работодатели от страната. Възможно е проектите да се изпълнят с до двама партньори. Размерът на безвъзмездната финансова помощ (БФП) за всеки проект e между 15 000 и 3 911 660 лева. За големи предприятия БФП е до 50% от общата стойност на допустимите разходи по проекта, за средни предприятия – до 60%, а за малки и микро фирми – до 70%. Участници в обученията могат да бъдат заети, безработни и неактивни граждани.

YouTube

Сред допустимите дейности са: включване на лица от целевите групи в специфични обучения за конкретно работно място; обучения за придобиване или повишаване на професионална квалификация; обучения за придобиване на ключови компетентности; включване на безработни и/или неактивни хора в несубсидирана заетост при работодател; възможности за гъвкави форми на заетост.

Допустимите разходи са за провеждане на обучения, за стипендии на обучаващите се безработни или неактивни лица и др.

Подаването на проектните предложения става по електронен път чрез ИСУН 2020 до 17:30 ч. на 3 май 2019 г.

Документите за информация и кандидатстване по процедурaта могат да се изтеглят от следния електронен адрес: https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/980dfe0b-e763-43c5-b819-a8da08f2d38b

Във втората част на срещата присъстващите се запознаха с възможностите, които предоставя процедура „Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия” на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност”.

С финансова подкрепа по нея фирмите могат да подобрят производствените си процеси, предлаганите продукти или услуги, както и да намалят своите разходи.

Допустимо е закупуването на машини, съоръжения, оборудване, включително и придобиването на специализиран софтуер.

Минималният размер на помощта за един проект за всички категории фирми е 100 000 лева, а максималният е в зависимост от вида на предприятието и може да достигне до 1 000 000 лева. Процентът на БФП достига до 70%, в зависимост от категорията предприятие и вида на финансираната дейност.

Фирмите от Разградска област ще получат максималните 6 точки, съгласно регионалната приоритизация на кандидатите.

Крайният срок за подаване на проектните предложения е до 16:30 ч. на 21 май 2019 г.

Документите за информация и кандидатстване по процедурaта могат да се изтеглят от следния електронен адрес: https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/adbdf2c8-370f-494e-90fe-ef298f19460b .

Допълнителна информация желаещите да кандидатстват могат да получат в офиса на Областния информационен център, на бул. „България” №34 в гр. Разград.

Областен информационен център – Разград е част от мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) в България.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе