Правителстовото промени някои такси за водовземане, както и за борсите и тържищата

Правителството прие промени в такси за ползване на води

Правителството прие промени в Тарифата за таксите за водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване и в Тарифата за таксите, които се събират в системата на Министерството на околната среда и водите (МОСВ).

YouTube

С промени в Тарифата за таксите за водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване се въвежда такса за водовземане от подземни води за производство на електроенергия от ВЕЦ. Причината за промяната е, че в обхвата на действащата нормативна уредба не е включена формула за определяне на такса за водовземане от подземни води за производство на електроенергия от ВЕЦ, а само за такава за водовземане от повърхностни води. Размерът на таксата за водовземане от подземни води ще е същият като този за повърхностни.

С промени в Тарифата за таксите, които се събират в системата на МОСВ, се определя размер на таксата за подаване на заявление от собствениците на водовземни съоръжения за подземни води, които не са вписани в регистъра. Ползвателите на такива съоръжения ще могат да подадат заявления за регистрация в срок до 2 години срещу еднократна такса в размер на 250 лв.

Изменя се Тарифата за таксите, събирани от Държавна комисия по стоковите борси и тържищата

Правителството прие изменение на Тарифата за таксите, събирани от Държавна комисия по стоковите борси и тържищата.

С промяната се цели привеждане на Тарифата в съответствие с изискванията на Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност, както и облекчаване на административната тежест върху бизнеса.

Постановлението ще важи по-конкретно върху подконтролните субекти на Държавна комисия по стоковите борси и тържищата – стокови борси, стокови тържища, пазари на производители, самостоятелни обекти /складове/ и брокери.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе