Правителството одобри някои административни улеснения, свързани с бизнеса и доброволческата работа при бедствия

Намалява се административната тежест върху бизнеса с премахване на документи на хартиен носител в наредбата за промишлената обработка на тютюн и производството на тютюневи изделия

Правителството прие постановление за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за издаване и за отнемане на разрешения за промишлена обработка на тютюн и за производство на тютюневи изделия, приета с ПМС № 191 от 2004 г.
Целта е да се намали административната тежест върху бизнеса чрез премахване на изискванията за представяне на някои официални удостоверителни документи на хартиен носител, както и привеждане на подзаконовата нормативна уредба в съответствие със Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия.

YouTube

Предвижда се отпадане на изискването към заявленията за издаване на разрешение за промишлена обработка на тютюн и на разрешение за производство на тютюневите изделия да се прилагат препис от съдебното решение или удостоверение за регистрация в съдебния регистър. Няма да се изисква и документ за данъчна регистрация на заявителя, удостоверение от териториалната данъчна дирекция по седалището на заявителя за наличие или липса на данъчни задължения, удостоверение за данъчна регистрация на заявителя по Закона за данък върху добавената стойност и свидетелство за съдимост на заявителя. Тези документи следва да бъдат изисквани по служебен път.

Облекчава се процедурата за получаване на възнаграждения на доброволците за обучение и изпълнение на задачи за защита при бедствия

Правителството одобри промени в Наредбата за условията, реда за получаване и размерите на възнагражденията на доброволците за обучение и за изпълнение на задачи за защита при бедствия, приета с ПМС № 143 от 2008 г.

Предвижда се изменение в досега действащия ред за предоставяне на средствата за изплащане на възнаграждения на доброволците за обучение и за изпълнение на задачи за защита при бедствия. Предложението е тези средства да се предоставят от държавния бюджет чрез бюджетите на общините, съгласно приети от Министерския съвет стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през съответната година.

С промяната се облекчава процедурата за получаване на средствата за възнаграждения на доброволците.

Промени в нормативни актове на МОСВ намаляват административната тежест за гражданите и бизнеса

Правителството прие изменения и допълнения в нормативни актове на Министерство на околната среда и водите, които водят до намаляване на административната тежест върху гражданите и бизнеса. Проектите са разработени във връзка с изпълнение на Решение на Министерския съвет (РМС) № 704 за приемане на мерки за трансформация на административно обслужване.

След преглед на регулаторните режими и предоставяните административни услуги по реда на глава VI и глава VII от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) се правят промени в Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС), Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредба за ЕО), Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни (Наредба за КР) и наредба за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване па последствията от тях (Наредба за Севезо).

Промените предвиждат премахване и/или намаляване па допълнителните изисквания към документите, които се представят при заявяване на административните услуги, опростяване на процеса за взаимодействие с други органи и изискване на документи по служебен път. Също така се прецизират образците на заявления за издаване на административни услуги, премахва са изискването за поставяне па печат, посочването на ЕИК, предоставянето на скици и др. документи и/или информация, която може да бъде изискана по служебен път.

С измененията и допълненията се постига оптимизиране на административните услуги по реда па Закона за опазване на околната среда ЗООС, което намалява административната тсжест за гражданите и бизнеса и води до ускоряване на инвестиционния процес, при запазване на високо ниво на защита на околната среда и човешкото здраве. Измененията гарантират обществения достъп до информацията и участието на заинтересованите страни в процеса на вземане на решения.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе