Одобрени са изменения в Конвенцията за защита на лицата при автоматизирана обработка на личните данни

Министерският съвет прие решение, с което предлага на Народното събрание да ратифицира Протокола за изменение на Конвенцията на Съвета на Европа за защита на лицата при автоматизираната обработка на лични данни. Протоколът бе окончателно одобрен по време на 128-ата Сесия на Комитета на министрите на Съвета на Европа през май 2018 г.

Измененията имат за цел осъвременяване на уредбата, като защитават физическите лица и дават правна рамка на международни потоци от данни, които играят все по-голяма роля в съвременното общество.

Специална закрила се предвижда по отношение на някои категории лични данни (генетични и биометрични данни, лични данни, свързани с престъпления, наказателни производства и присъди, както и лични данни, разкриващи информация за расов или етнически произход, политически възгледи и др.). Предоставянето на възможност на физическите лица да знаят, разбират и контролират обработката на техните лични данни е в основата на принципа на прозрачност, заложен в Протокола.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]Върни се горе