Община Завет отчете напредъка по проекта за социално предприемачество

All-focus

На информационна среща за представяне и популяризиране на социалното предприемачество и реализираните дейности по проект BG05M9OP001-2.010-0328-С01 „Развитие на социалното предприемачество в Община Завет”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, отчетоха постигнатите резултати.

Основната проектна цел е подобряване качеството на живот в общината, чрез развитие на социалната икономика и осигуряване на заетост на лица от рисковите групи.

YouTube

За постигането на това, е създадено Общинско предприятие „Социално предприятие за озеленяване и благоустройство” и е извършен подбор на 32 лица с увреждания и такива в неравностойно положение на пазара на труда, както и други социално изключени граждани. Всички те са получили психологическа подкрепа и консултации. Преминали са  тренинг-обучения за поощряване участието им в социалния и професионалния живот, както и мотивационно обучение.

Впоследствие 16 лица са обучени по професия „Работник в озеленяването”, а другите 16 – по професия „Помощник в строителството”. Всички са назначени на работа за период от 12 месеца и изпълняват тези длъжности. Назначени са също директор, счетоводител и технически организатор на новосъздаденото социално предприятие

Бюджетът на проекта възлиза на 390 628 лева, а дейностите по него ще приключат през  октомври т.г.

След приключването на дейностите, Община Завет ще осигури устойчивост, като запази заетостта на половината работници на четири часов работен ден за период от 6 месеца.

В рамките на събитието управителят на Областен информационен център – Разград Юлиян Данаилов представи добри практики за социално предприемачество в няколко държави – членки на Европейския съюз, които могат да бъдат приложени в български условия и да допринесат за развитието на социалната икономика у нас.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе