Подписаха първия договор за финансиране от СВОМР на МИГ Завет-Кубрат

На 16 октомври 2019 г. се подписа първият договор за финансиране на проект по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от Стратегията за ВОМР на МИГ Завет – Кубрат.

Проектът е на Община Кубрат, подаден за кандидатстване по Процедура BG06RDNP001-19.030 в рамките на прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

YouTube

Наименованието на проекта е „Доставка и монтаж на столове за зрителна зала на Народно читалище „Св. Св. Кирил и Методий – 1891”, гр. Кубрат, община Кубрат”.

Общият размер на разходите по проекта е: 52 500 лв., без ДДС – изцяло безвъзмездна финансова помощ, от които 47 250  лева (90%) от ЕЗФРСР и 5 250  лева (10%) – национално съфинансиране. Продължителността на изпълнение на проектните дейности е 24 месеца.

Целта на проекта е повишаване качеството на услугите в областта на културата чрез модернизиране на зрителната зала на НЧ „Св. Св. Кирил и Методий – 1891” в град Кубрат.

Във всяка от дейностите при изпълнение на проектното предложение се предвижда да бъдат застъпени трите хоризонтални политики на ЕС: Прилагане на принципа на равенство между половете, допринасяне за утвърждаване на принципа на равните възможности, създаване на условия за превенция на дискриминацията.

Проектът ще има устойчиви резултати до 2023 г., като за текущата поддръжка на модернизираната зала ще бъдат осигурени средства от общата допълваща субсидия за дейността на читалището и от местните приходи на общината.

Областен информационен център – Разград е част от мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) в България.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе