На 7 ноември се отбеляза Европейския ден на радона

Датата е определена от Европейската асоциация за радон и се свързва с рождението на Мария Кюри. Целта на отбелязването на Европейски ден на радон е да се повиши осведомеността на населението, относно вредното въздействие на високите нива на радон, начините за провеждане на измервания на обемната активност на радон и прилагане на мерки за редуциране на нивата в закрити помещения на сгради.

Темата през 2019г. е „Ефективна профилактика на радон в нови сгради“. 

YouTube

През 2018г. като продължение на Националната програма за намаляване въздействието на радон в сгради върху здравето на българското население 2013-2017г., Министерският съвет прие Стратегия за намаляване на риска от облъчване от радон 2018 -2027г. и Национален план за действие за намаляване на риска от облъчване от радон 2018 -2022г. Основна цел на Стратегията е намаляването на колективния и индивидуалния риск за
българското населението от облъчване с радон в сгради. За постигането й е необходимо ангажиране и пряко участие на държавни, общински, неправителствени и стопански структури, както и на обществото като цяло.

В изпълнение на дейностите през 2019г. е приета Наредба № РД-02-20-1 от 3 април 2019г. за техническите изисквания към сградите за защита от радон (ДВ бр. 33/ от 19.4.2019г.). Новата наредба въвежда конкретни технически изисквания при проектиране и изграждане на нови сгради, както и при основен ремонт, реконструкция и обновяване на съществуващи сгради по отношение предприемането на технически мерки за защита от проникване на радон във въздуха на закрити помещения в сградите.

Част от ангажиментите на Регионалните здравни инспекции, заложени в Стратегията и Националния план към нея са свързани с провеждане на национални проучвания на нивата на радон в България.

През 2018г. Националният център по радиобиология и радиационна защита – София предостави на РЗИ – Разград материали и 33 детектора за провеждане на ново националнопроучване на обемната активност на радон в жилищни сгради. Проучването се извърши по  Процедурата за национално проучване за период повече от шест месеца в жилищата и /или в други такива райони (общини) с констатирани високи стойности на средно годишна обемна активност на радон То се проведе през периода 20.09.2018г. – 20.09.2019г. в 16 домакинства на територията на Разградска област. Приоритетно бяха избирани жилищни сгради, в които от предходното проучване е установено наличие на радон над 300 Вq/ m3 или стойности близки до референтните. Новите участници бяха определени на доброволен принцип, Пропорционално се обхванаха жилищни сгради от всички общини, както следва:

6 – от община Разград; по 2 от община Завет, община Кубрат, община Самуил и от община Лозница и по 1 жилищно сграда от община Исперих и Цар Калоян.

Във всяко домакинство бяха поставени по два детектори в различни помещения и попълнени анкетни карти с технически характеристики за сградите и инсталациите в тях. След снемане на детекторите същите бяха изпратени в НЦРРЗ- София за отчитане на измерената обемна активност на радон в жилищните сгради. Предстои оповестяване на резултатите.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе